Odškodnění sterilizovaných osob

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tentokrát je článek věnován lidem, na kterých se stát dopustil nepřípustné křivdy tak, že je učinil neplodnými.

Proklamovanou motivací státu jednat výše uvedeným způsobem byl zájem na zdraví populace, avšak v důsledku nešlo o nic jiného, než o „šlechtění lidského rodu“, které se odborně nazývá eugenika.

Platilo a platí, že ke sterilizaci může zdravotnické zařízení přistoupit pouze po takzvaném informovaném souhlasu osoby. K uvedenému však docházelo za oslabujícího vlivu nemoci, ovlivnění léky, za stresové situace v bezprostřední souvislosti s podstoupením lékařského zákroku, porodu nebo pod nátlakem orgánů státní sociální péče, to je však v rozporu s právem.

Neoprávněná sterilizace je zásahem do fyzické a psychické integrity člověka, která je v soukromém právu chráněna jako součást všeobecných osobnostních práv. Soudy definovaly neoprávněnou sterilizaci jako neoprávněný, hluboký a takřka nenapravitelný zásah do lidské osobnosti, který může přivodit nejvážnější změny ve vývoji celkové osobnosti člověka.

Česká republika proto přistoupila k procesu, jehož výsledkem bude odškodnění osob, na kterých byla neoprávněná sterilizace provedena. Rozhodování o individuálních žádostech o odškodnění bylo svěřeno Úřadu vlády České republiky. Podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů.

Naše advokátní kancelář se rozhodla poskytovat právní pomoc žadatelům o uvedené odškodnění, kteří se můžou obrátit na níže uvedené kontakty.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odškodnění sterilizovaných osob

Babičko, kde jsi?

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

následující příspěvek se bude věnovat právu rodinnému. Zaměřím se na popis a možné řešení situace, kdy je dítěti upíráno právo na rodinný život.

Nejednou jsem si v praxi vyslechl stížnost na rodinné poměry, kdy například rodiče vyčítali svým dětem, že se nevidí s vnoučaty, že vnoučata ani neví, že nějaká babička a dědeček existují, že by vnoučata měla trávit s prarodiči více času. S hlubokým pochopením jsem vždy tyto smutné příběhy vyslechl a snažil jsem se apelovat na to, aby se účastníci nevyvážených rodinných vztahů dohodli a pokusili se o nápravu v rámci rodiny, bez ingerence třetích osob v podobě sociálních pracovníků či soudů.

Ne vždy se však podaří věc vyřešit smírně. To je pak nutné obrátit pozornost k zákonu. Ve výše uvedených a jim podobných případech konkrétně k ustanovení § 927 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uvedené ustanovení říká, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

U výše uvedeného ustanovení zákona stojí za povšimnutí, že přiznává právo na styk s dítětem jak osobám příbuzným, tedy osobám spojeným pokrevním poutem, nebo osvojením, tak i osobám, které s dítětem navázaly pouze sociální vztah, např. bývalý druh matky, který nezletilého po určitou dobu vychovával ve společné domácnosti. Tento posun se v našem právním řádu projevuje od účinnosti nového občanského zákoníku, tedy od 01. 01. 2014.

Obrátí – li se dotčená osoba se svým právem na styk s nezletilým dítětem na soud, nemusí nutně žádat pouze styk v podobě návštěvy, či vycházky, ale může se domáhat rovněž styku ve formě pravidelné komunikace, ať už telefonické, emailové, nebo i prostřednictvím skype.

Příslušný soud bude muset vzít do úvahy mimo jiné i to, zda přisouzení styku dítěte s osobou, která se o toto své právo ubírá, je v nejlepším zájmu dítěte, zda dítě má k této osobě pozitivní vztah, zda tato osoba bude mít na dítě pozitivní vliv a například i to, zda tato osoba v minulosti o dítě, byť částečně, pečovala.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Babičko, kde jsi?

A co děti?

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tentokrát je článek věnován dětem v nelehké situaci, a to když se jejich rodiče rozchází. Budu se zde snažit zachytit několik doporučení, jak se zachovat vůči Vašemu dítěti v situaci, kdy s druhým rodičem přestáváte tvořit pár.

V první řadě je potřeba si uvědomit, že dítě potřebuje nutně Vás oba, a to i za situace, kdy většinu času tráví jen s jedním z Vás. Nic dítěti nenahradí čas strávený s druhým rodičem. Rodič, který o dítě převážně pečuje, by sám měl dbát na to, aby se dítě s druhým rodičem stýkalo, a to i tak, že případně převezme aktivitu a k tomuto styku dopomůže. Někdy stačí jen vzít telefon a spojit dítě s druhým rodičem takto na dálku. V této souvislosti byste se rovněž měli vzdát před dítětem všech prohlášení, která druhého rodiče očerňují.

Ve vypjatých vztazích bývají kritické okamžiky při předání dítěte druhému rodiči. Chtěl bych Vám doporučit, aby samotnému předání předcházela příprava dítěte na to, že bude několik dní s druhým rodičem. Tato příprava by měla spočívat v tom, že dítě bude na pobyt u druhého rodiče pozitivně namotivováno a také v tom, že bude mít připravené své osobní věci. Rodiče by si rozhodně neměli přes dítě posílat vzkazy, dítě by v žádném případě nemělo mít pocit, že jeho návštěva u druhého rodiče prvního rodiče jakkoliv obtěžuje. Předání dítěte by nemělo připomínat předání věci. Prosím vždy si zkuste představit, jak ten který okamžik prožívá Vaše dítě. Předání dítěte by mělo být přátelským setkáním rodičů, okamžikem, kdy Vás má Vaše dítě oba pohromadě. Neničte prosím Vašemu dítěti tyto vzácné okamžiky hádkami. Když je situace tak zlá, že se prostě nesnesete, předávejte si dítě ve škole či školce, nebo u přátel.

V některých případech se mezi rodiči strhne o dítě boj. To není dobré. Rodiče mívají v takových situacích potřebu k sobě dítě co nejvíce přimknout. Nakupují dětem hračky, elektroniku, dítě se učí nové sporty, čas se tráví aktivně, pořád je nějaká akce. Nezapomínejte prosím, že Vaše dítě stejně jako i Vy má rádo trochu klidu, že se nemusí pořád něco dít, péče o dítě by se neměla zvrhnout v závod o to, kdo dítě víc rozmazlí.

A aby tento článek nebyl jen pouhým poselstvím, dodávám, že v právním prostředí platí pravidlo, mající původ v Úmluvě o právech dítěte, že všechna činnost týkající se nezletilých dětí by na prvním místě měla sledovat jejich nejlepší zájem. I sami rodiče by tedy neměli své zájmy nadřazovat zájmu nezletilých dětí a v každém okamžiku by si měli pokládat otázku, zda jednají v nejlepším zájmu svého dítěte.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem A co děti?

Kolik stojí lidský život?

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

věřte, že se mi tento článek nepíše lehce. Dotýkám se tématu, které se většinou snažíme vytěsnit. Ale život přináší i tyto otázky, tak si na ně zkusíme v tomto článku odpovědět. Lidský život a jeho poškození či ztráta z právního pohledu náhrady škody generuje velké množství případných nároků. Například za bolest poškozeného, za vznik překážky lepší budoucnosti v podobě ztížení společenského uplatnění, náhrada nákladů léčení, náhrada nákladů za péči o zdraví poškozeného a další. Tento článek se však zaměří na odškodnění duševních útrap osob blízkých vyvolaných usmrcením nebo zvlášť závažným ublížením na zdraví.

Předchozí právní úprava účinná do 31. 12. 2013 dávala jak škůdci, tak poškozenému jednoznačnou odpověď. Jednotlivé nároky byly v zákoně přímo vyčísleny, kdy pozůstalým náleželo jednorázové odškodnění pro manžela či manželku 240.000,-Kč, každému dítěti a rodiči rovněž 240.000,-Kč, každému sourozenci 175.000,-Kč. Přesná částka byla stanovena i za ztrátu nenarozeného počatého dítěte a pro osobu žijící ve společné domácnosti.

Současná právní úprava však žádné částky nestanoví a určuje, že škůdce má pozůstalé odčinit peněžitou náhradou, která plně vyváží jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Tato neurčitá právní úprava vnesla do praktického života nejistotu. Nově je na pozůstalých, aby ocenili své utrpení sami a aby svůj nárok náležitě odůvodnili.

Z dosavadní praxe soudů plyne, že soud bude při úvahách o výši náhrady škody především zkoumat, jaký byl vztah poškozeného se zemřelým. Čím bližší a vřelejší vztah, tím větší duševní útrapy pozůstalého a tím vyšší náhrada. V tomto směru je nová právní úprava spravedlivější. Předchozí právní úprava totiž nečinila rozdílu v náhradě pro milující a oddanou manželku a pro manželku, která se odstěhovala k jinému muži a podala návrh na rozvod manželství.

Právní teorie i právní praxe po tak radikální změně právní úpravy však hledala alespoň nějaké vodítko pro určení „průměrné“ výše náhrady škody za lidský život. V návaznosti na to se pak začal prosazovat názor, že pokud bychom měli hledat nějakou výchozí částku, představující odškodnění za smrt osoby blízké při „průměrných rodinných vztazích“ a „průměrném zavinění“, potom bychom se mohli při odškodnění jedné osoby blízké pohybovat někde okolo 500.000,-Kč.

Je nutné si uvědomit, že jde pouze o odškodnění za utrpení a že zde jsou další případné nároky, které by v případě usmrcení připadaly v úvahu, jako například náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem a v některých případech i náklady na výživu pozůstalým.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kolik stojí lidský život?

Obstrukční insolvenční návrhy

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním díle navážu na díl minulý a budu se opět věnovat insolvenčnímu řízení, nyní však z jiného pohledu.

Zahájení insolvenčního řízení s sebou přináší několik účinků. Jedním z nich je, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, lze nařídit, nelze jej však provést. Uvedu to na příkladu. Dlužník vlastní byt a má několik dluhů a rovněž proti němu bylo zahájeno exekuční řízení. Exekutor zjistil, že dlužník vlastní byt, vydal exekuční příkaz prodejem této nemovitosti a rovněž nařídil termín dražby bytu. Dlužník chce dražbě zabránit, a proto ještě před jejím provedením podá insolvenční návrh, často spojený s návrhem na povolení oddlužení. Důsledkem podání návrhu je to, že exekutor byt nemůže vydražit a dlužník tak provedení exekuce oddálil.

Na uvedeném příkladu můžeme vidět, že i podaní insolvenčního návrhu dlužníci dokážou zneužít, a to zejména z důvodu oddálení nebo blokace provedení dražby nemovitého majetku v jejich vlastnictví a ochránění takového majetku.

Výše popsané chování dlužníka však není neprůstřelné. Ustanovení § 82 insolvenčního zákona umožňuje insolvenčnímu soudu nařídit předběžné opatření, kterým omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení popsaný v úvodu tohoto článku. Tzn., že konkrétnímu exekutorovi umožní, aby provedl dražbu. Předběžné opatření může exekuční soud nařídit sám bez návrhu nebo po podání návrhu, přičemž nejčastěji takový návrh podá exekutor, který měl provést dražbu, jež byla jednáním dlužníka zmařena.

Insolvenční soud vydá předběžné opatření, pokud jsou splněny dvě podmínky, tj. musí existovat důvody hodné zvláštního zřetele a provedení dražby nesmí ohrozit společný zájem věřitelů. Splnění uvedených podmínek se posuzuje případ od případu. Z praxe soudů je patrné, že důvody zvláštního zřetele soudy spatřují v opakovaně podávaných dlužnických návrzích, které zjevně mají za cíl probíhající exekuci blokovat, častokrát nejsou samotné insolvenční návrhy způsobilé k projednání a vedou k jejich odmítnutí, jsou podávány krátce za sebou, některé dokonce bezprostředně před termínem dražby.

Dlužník by tedy neměl spoléhat, že podáním insolvenčního návrhu bude vždy exekutorovi zabráněno v provedení dražby nemovitosti v jeho vlastnictví. Zákonná úprava totiž pamatuje i na obstrukční dlužnické insolvenční návrhy.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obstrukční insolvenční návrhy

Jak nepřijít o své peníze

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

léto je u konce, podzim nám klepe na dveře a spolu s ním je zde další díl z oblasti práva. Nyní si povíme o tom, jak nepřijít o své peníze pro vlastní neostražitost nebo pro pocit, že je vše ztracené.

Představte si situaci, že jste někomu (ať již známému nebo neznámému) zapůjčili peníze. Dlužník vám má zápůjčku splatit např. za rok, dva roky nebo dokonce ve splátkách. Dříve, než vám dlužník vše splatí, však bude proti dlužníku zahájeno insolvenční řízení, v němž dlužník usiluje o oddlužení. Někteří z vás se o insolvenčním řízení dlužníka včas nedozvědí. Jiní přesto, že se o něm dozvědí včas, budou přesvědčeni, že své peníze již nikdy neuvidí, a neučiní žádné kroky.

Buďte ostražití a nevzdávejte se již na začátku.

Jak se o případném insolvenčním řízení svého dlužníka dozvíte? Informace získáte v insolvenčním rejstříku na stránkách isir.justice.cz. Zde zadejte minimálně jméno a příjmení svého dlužníka. Dozvíte se, zda je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, a pokud ano, pak v jakém stadiu se takové řízení nachází a zda máte ještě možnost přihlásit svou pohledávku.

Nechcete-li se neustále dívat do insolvenčního rejstříku, pak vyhledávání ponechte na jiných, a to např. prostřednictvím služby dostupné na www.sledovani-insolvence.cz. Tuto službu je možné vyzkoušet zdarma a poté si ji objednat. Její cena se odvíjí od počtu osob, které budete chtít monitorovat. Monitorování dlužníka je jednoduché. Zadáte údaje potřebné pro sledování vašeho dlužníka a poté vám každá změna týkající se zadané osoby ohledně insolvenčního řízení přijde na email a budete tak mít o svém dlužníku přehled.

Pakliže máte maximálně deset dlužníků, je pro vás výhodnější objednat si podobnou službu na www.isir.info, která je zdarma.

Prevence je důležitá, sama o sobě však nestačí. Pokud zjistíte, že proti dlužníkovi je vedeno insolvenční řízení, musíte svoji pohledávku přihlásit, a to včas. Dokdy je možné podat přihlášku, je uvedeno v usnesení soudu o úpadku spojeném s povolením oddlužení, které je zveřejňováno v insolvenčním rejstříku (isir.justice.cz). Lhůta činí zásadně 30 dnů od zveřejnění usnesení. Pozor! Vždy musíte svou pohledávku přihlásit vy sami tím, že vyplníte příslušný formulář a zašlete jej na příslušný soud. Nestačí, že vás jako věřitele uvede sám dlužník ve svém návrhu na povolení oddlužení.

Velice zjednodušeně řečeno, dlužníkovi bude oddlužení plněním splátkového kalendáře povoleno, bude-li schopen za 5 let uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Mezi jednotlivé nezajištěné věřitele se pak taková částka rozdělí podle poměru jejich pohledávek. Tzn., podáte-li včas a řádně přihlášku své pohledávky, měli byste dostat alespoň 30% vámi přihlášené částky.

Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny své povinnosti, soud ho osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Nepropásněte proto šanci dostat alespoň část svých peněz zpět. Nezapomínejte, lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak nepřijít o své peníze

Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jak všichni víme, alkohol na pracoviště nepatří. Skutečnost, že zaměstnanec vstoupí na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů, je potřeba hodnotit jako porušení povinností vztahujících se k jím vykonávané práci. Co s sebou porušení takových povinností přináší? Může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr? O tom si povíme v dnešním díle.

Dle zákonné úpravy, pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, zaměstnavatel může dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo zaměstnanec závažně poruší svou pracovní povinnost, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce.

Nabízí se otázka, zda je zjištěný zbytkový alkohol u zaměstnance vždy důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Odpověď zní nikoliv.

Zjistí-li zaměstnavatel u zaměstnance zbytkový alkohol, může pracovní poměr rozvázat pouze za určitých podmínek. Těmito podmínkami se nedávno zabývaly české soudy a dospěly k závěru, že aby mohla přítomnost alkoholu v těle zaměstnance vést současně k jeho ovlivnění, je nutné, aby zjištěné množství alkoholu dosáhlo určité hladiny. Uzavřely, že hladina alkoholu do 0,2 g/kg v krvi se považuje za hladinu neprůkaznou, proto nelze konstatovat, že zaměstnanec s takovým množstvím alkoholu v krvi vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholické látky.

Obecně řečeno, zjištění požití alkoholu zaměstnancem samo o sobě nemusí vždy automaticky znamenat porušení jeho povinností v takové intenzitě, aby mohl být s ním platně rozvázán pracovní poměr. Vždy však bude nutné posoudit okolnosti konkrétního případu z různých hledisek a závěry soudů nelze absolutizovat.

Dále nelze opomenout, že ačkoliv zůstatkový alkohol v krvi zaměstnance není vždy závažným porušením povinností zaměstnance nebo zvlášť hrubým porušením povinností, jedná se minimálně o méně závažné porušení pracovních povinností. Pro opakované méně závažné porušování pracovních povinností může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, pokud v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením pracovních povinností písemně zaměstnance upozornil na možnost výpovědi.

Závěrem lze zaměstnavatelům doporučit, aby při rozvázaní pracovního poměru se zaměstnancem z důvodu přítomnosti alkoholu v krvi zvážili všechny okolnosti případu a neriskovali, že později bude výpověď (nebo okamžité zrušení pracovního poměru) určená soudem za neplatnou.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru

Výživné a úrok z prodlení

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

první novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., o níž jsem se zmínila i v předchozím článku, s sebou přináší zásadní změnu v oblasti výživného a možnosti požadovat zákonné úroky z prodlení.

Doposud v rozhodovací činnosti soudů a rovněž v právní teorii jednoznačně převažoval názor, že v řízení o určení výživného nelze oprávněnému spolu s výživným přiznat úroky z prodlení. Soudy uváděly výživné jako typický příklad, při němž z povahy věci nevzniká nárok na příslušenství pohledávky v důsledku prodlení. To platilo jak za účinnosti zákona o rodině, tak za účinnosti občanského zákoníku[1] v období od 01. 01. 2014 do 27. 02. 2017.

Od 28. 02. 2017 občanský zákoník přináší oproti výše uvedenému zásadní změnu, když ve svém ustanovení § 921 výslovně možnost požadovat zaplacení úroku z prodlení zmiňuje:

1)  Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodl jinak nebo se osoba výživou povinná dohodla s osobou oprávněnou jinak.

2)  Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení.“

Právo na zákonný úrok z prodlení vzniká dnem, kdy se dlužník dostal do prodlení. Tzn. dnem následujícím po dni, kdy byl dlužník povinen podle soudního rozhodnutí nebo dohody výživné plnit. Výše zákonného úroku z prodlení je upravena v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.[2], odvíjí se od repo sazby stanovené Českou národní bankou a dnes činí 8,05% ročně z dlužné částky.

Bude-li splatnost výživného uvedena v soudním rozhodnutí nebo v písemné dohodě, nebude složité určit, odkdy úrok z prodlení běží. Vyživovací povinnost vzniká přímo ze zákona a má specifický charakter (zejména vázanost na osobní vztahy). Tzn., že nevzniká až na základě pravomocného rozhodnutí. V soudním rozhodnutí se pak zpravidla stanoví sporná výše výživného. Nová právní úprava však teoreticky umožňuje, aby se dlužník dostal do prodlení ještě dříve, než by byla sporná výše vyživovací povinnosti soudem stanovena (neboť např. výživné pro děti lze přiznat i za dobu nejdéle 3 let zpět ode dne zahájení soudního řízení). Jak se k tomu postaví soudní praxe, se ukáže později.

Novou právní úpravu lze hodnotit jenom pozitivně. Jednak úrok z prodlení představuje sankci pro osobu výživou povinnou, která neplní svou vyživovací povinnost, jednak pro osobu oprávněnou bude alespoň jakýmsi drobným odškodněním za nevčasné plnění vyživovací povinnosti ze strany osoby povinné.

 

[1] Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2012, dospěl k tomu, že „Rozhoduje-li soud po 1. 1. 2014 o dlužném výživném pro děti, nelze oprávněnému společně s dlužným výživným přiznat i zákonné úroky z prodlení.“
[2] Dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.: „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“ Výši repo sazby lze dohledat na webových stránkách České národní banky.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výživné a úrok z prodlení

A je to tady!

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se dočkal své první novely. Novelizační zákon č. 460/2016 Sb. s sebou přinesl řadu změn, přičemž mezi jednu z nejzásadnějších patří znovuzavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech, a to s účinností od 01. 01. 2018.

Od 01. 01. 2014 zákonné předkupní právo z naší právní úpravy téměř vymizelo, když občanský zákoník nenavázal na předchozí právní úpravu tohoto institutu. Dnes může spoluvlastník prodat svůj podíl přímo, bez povinnosti ho nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastníci tak nemůžou ovlivnit, s jakou další osobou budou danou nemovitost sdílet.

Od ledna příštího roku se však situace mění. Dle nového znění ustanovení § 1124 odst. 1 občanského zákoníku bude platit, že „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.“. Odst. 2 uvedeného ustanovení pak stanoví, že „Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.“.

Co tedy právní úprava účinná od ledna 2018 znamená pro spoluvlastníky nemovitých věcí? Pokud spoluvlastník nemovitosti bude chtít prodat svůj spoluvlastnický podíl na společné nemovitosti třetí osobě, bude muset nejprve nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům, tedy informovat je o svém záměru prodat svůj podíl. Uvedené neplatí u převodu podílu na osobu blízkou.

Stejně tak, bude-li chtít spoluvlastník darovat svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti třetí osobě, která nebude jeho osobou blízkou, pak je opět potřeba nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům. Ti mají v takovém případě právo podíl koupit. Cena za podíl se určí jako cena obvyklá, tedy cena, která by byla dosažena při prodeji spoluvlastnického podílu obdobné velikosti na obdobné nemovitosti v daném místě a čase.

Ostatní spoluvlastníci buď nabídnutý spoluvlastnický podíl odkoupí, nebo se svého předkupního práva vzdají a spoluvlastník pak bude moci prodat svůj podíl kupujícímu nebo darovat obdarovanému.

Blížící se návrat k původní právní úpravě bude pro prodávajícího spoluvlastníka znamenat vynaložení dalšího úsilí spojeného s nabídkou spoluvlastnického podílu ostatním spoluvlastníkům, pro ostatní spoluvlastníky však přinese možnost ovlivnit do budoucna, s kým budou nemovitost vlastnit.

Jakou změnu přinesl konec roku v trestněprávní oblasti?

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední díl v tomto roce je věnován oblasti trestního práva a novele zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPOZ“), účinné ode dne 01. 12. 2016.

Novelizační zákon č. 183/2016 Sb. s sebou přinesl úplnou koncepční změnu, co se týče trestních činů, jichž se může právnická osoba dopustit a za něž může být za splnění podmínek předpokládaných TOPOZ odsouzena. Do prosince 2016 totiž TOPOZ obsahoval uzavřený výčet trestných činů, kterých se právnická osoba mohla dopustit, a to v ustanovení § 7. Ukázalo se, že takový výčet nebyl příliš šťastnou volbou. Důvodem byla absence některých trestních činů, kterých by se právnická osoba prakticky dopustit mohla. Kritizovat lze např. to, že právnická osoba mohla být odsouzena za trestný čin podvodu, za trestný čin krádeže či zpronevěry již nikoliv.

Od 01. 12. 2016 je tomu jinak. Dle nového znění ustanovení § 7 TOPOZ se trestnými činy pro účely TOPOZ rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, avšak dále následuje výčet těch trestných činů, za něž právnická osoba odpovědná není. Mezi nimi nyní zpronevěru či krádež nenalezneme.

Tážete se, kdy je právnická osoba za spáchaný trestný čin odpovědná? Půjde o trestný čin, který byl spáchán v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak

 • statutární orgán nebo jeho člen, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení oprávněná jménem nebo za právnickou osobu jednat,
 • osoba ve vedoucím postavení, která u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, nebo
 • ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby.

Právnická osoba je odpovědná za trestný čin i tehdy, jednal-li v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti zaměstnanec při plnění pracovních úkolů, a to na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob dle předchozího odstavce, anebo pokud nebyla provedena zejména kontrola nad činností zaměstnanců, anebo nebyly učiněny nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

Pozornému oku neujde, že od prosince 2016 může být nově právnická osoba stíhána např. za spáchání trestného činu krádeže a za takový trestný čin může být odsouzena. A kdy by se právnická osoba mohla dopustit krádeže? Zejména pokud by si přisvojila cizí věc tím, že by se jí zmocnila, a způsobila tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, tzn. škodu ve výši nejméně 5.000,- Kč. A pozor, krádeží je i neoprávněný odběr elektrické energie či plynu.

Závěrem je nutné upozornit na to, že zde platí zásada zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele, což znamená, že čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Jinak řečeno, trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pokud by se stalo, že právnická osoba by se dopustila jednání, které by se dalo kvalifikovat jako trestný čin krádeže před 01. 12. 2016 i po tomto datu, tak za takové jednání před 01. 12. 2016 nemůže být trestně odpovědná, od 01. 12. 2016 však ano.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jakou změnu přinesl konec roku v trestněprávní oblasti?

Účelové komunikace

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

veřejně přístupné účelové komunikace využíváme dnes a denně a přijde nám to mnohdy jako samozřejmost. Pod pojem účelové komunikace totiž spadají polní cesty, uličky mezi domy ale i vyšlapané pěšiny. Co když ale situaci obrátíme a budeme kupovat pozemek, na kterém se taková účelová komunikace nachází? Myslím, že teď už většině z nás představa pohybu cizích lidí po našem pozemku tak samozřejmá připadat nebude.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vedle dálnic, silnic a místních komunikací, rozlišuje také komunikace účelové. Tyto zákon definuje jako komunikace, „které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“

Jakákoliv cesta se pak účelovou komunikací stává samovolně a to při splnění zákonem a judikaturou stanovených podmínek. Musí jít o stálou, v terénu patrnou dopravní cestu, která naplňuje účel stanovený v zákoně, její vlastník dal souhlas k obecnému užívání své cesty veřejností a zároveň tato cesta naplňuje nutnou komunikační potřebu.

V momentě, kdy jakákoliv cesta splní uvedené znaky, stává se účelovou komunikací a není zde třeba žádné správní rozhodnutí.

Co se týče podmínky souhlasu vlastníka k obecnému užívání, je nutné zdůraznit, že tento souhlas nemusí být dán výslovně. Za souhlas vlastníka se totiž považuje i strpění a nebránění se proti zřízení cesty, zde hovoříme o tzv. konkludentním souhlasu. Postačí tedy, že po pozemku začnou chodit lidé, kteří zde vyšlapou pěšinu, a vy se tomu nebudete bránit.

Ať už jde o souhlas výslovný či konkludentní, jednou udělený souhlas vlastníka již nelze vzít zpět a jednostranně odvolat. A to nejen samotným vlastníkem, ale také jeho právním nástupcem – tedy tím, kdo pozemek koupí, zdědí apod. Nový vlastník tak musí účelovou komunikaci na svém pozemku strpět a uživatelům cesty nesmí nijak bránit v jejím užívání. Právnímu nástupci, který takovouto komunikaci na svém pozemku nechce, pak nezbývá než čekat, až cesta vyjde z užívání.

Případně může využít zákonem nabízenou možnost v § 7 odst. 1. Zde je vlastníkovi umožněno v případě, že je to nezbytně nutné k ochraně jeho oprávněných zájmů, podat k příslušnému obecnímu úřadu žádost o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci. Obecní úřad pak po projednání věci s Policií České republiky může, ale nemusí, upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci.

Další nepříjemností, se kterou je účelová komunikace spojena, je její „neviditelnost“ v katastru nemovitostí. Kategorie účelové komunikace totiž v katastru nemovitostí není zavedena.

V případě koupě jakéhokoliv pozemku, je tak nejlepší učinit preventivní opatření, díky kterým můžete případným problémům s účelovou komunikací alespoň částečně předejít. Nejjednodušší je zakomponovat do kupní smlouvy prohlášení prodávajícího o tom, že přes pozemek nevede žádná účelová komunikace. V případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé, je pak ve smlouvě dobré stanovit prodejci také smluvní pokutu, která Vám bude sloužit jako kompenzace za to, že Vám prodávající prodal pozemek, přes který vede účelová komunikace, anebo pro ten případ sjednat možnost odstoupení od smlouvy.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Účelové komunikace

Vigilantibus iura scripta sunt

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním příspěvku si Vám dovolím popsat praktický projev klasické římské právní zásady, jejíž znění jsem uvedl v nadpise. Volně bychom mohli tuto větu přeložit jako právo přeje bdělým; nechť každý si střeží svá práva.

Pojďme si projev uvedené zásady ukázat konkrétně na právu sousedském při provádění stavby. Občanský zákoník v § 1004 uvádí, že je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků v podobě imisí a nezajistí-li se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.

V běžném životě se může stát, že soused, který si koupil vedle Vás pozemek, se jednoho dne rozhodne stavět dům a podá příslušnou žádost na stavební úřad. Určitě také bude požadovat Váš souhlas se stavbou, kterou hodlá provádět a Vy, protože máte dobré srdce a nechcete to společné sousedství začínat rovnou konfliktem, mu souhlas udělíte. Konečně Vás o sousedově podaném návrhu vyrozumí i stavební úřad a sdělí Vám, že proti záměru souseda můžete podat námitky. Řeknete si, tak přece mu nebudu dělat problémy, ani on mi je nedělal.

Později při provádění stavby však můžou vyjít najevo skutečnosti, které vás znepokojí, jako třeba výška sousedovy stavby a hrozící stínění, nevhodné svedení dešťové vody, nevhodné terénní úpravy, nebo i nevhodnost samotného provádění stavby, prašnost, hluk, vibrace a mnohé další. Takové věci dokáží velmi znepříjemnit nejen bydlení, ale i samotné sousedské soužití. Avšak pokud Vaše obrana začne až poté, co jste souhlas udělili a nepodali proti záměru souseda námitky, tak právo nebude na Vaší straně.

Je evidentní, že zákon tak klade na občana značnou část odpovědnosti, když ponechává na každém, aby závazně zvážil, jakými různými způsoby jej může sousedova stavba omezit, a to v situaci, kdy lze vyjít pouze z projektové dokumentace, ze které nemusí být vždy hned všechna rizika zcela zřejmá.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vigilantibus iura scripta sunt

Výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu do veřejného seznamu

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

navážeme na sérii článků věnujících se společnému jmění manželů a podíváme se na výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu do Sezamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“) vedeném Notářskou komorou České republiky (dále jen „NK ČR“), a to ve vztahu k třetím osobám.

Občanský zákoník říká, že smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do Seznamu, je-li to v ní ujednáno, jinak na žádost obou manželů. Můžou přitom nastat dvě situace.

Situace první: Obsahem smlouvy o manželském majetkovém režimu je dohoda manželů, že se tato smlouva zapíše do Seznamu. Jelikož taková smlouva musí být sepsána ve formě notářského zápisu, notář, který smlouvu sepsal, provede zápis bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti takové smlouvy. V praxi by mělo k zápisu dojít okamžitě po uzavření takové smlouvy. Za zápis jedné smlouvy manželé zaplatí 200,- Kč, plus dalších 200,- Kč jako náhradu hotových výdajů NK ČR spojených s provozem a správou Seznamu, plus případně DPH. Celkem tedy 484,- Kč.

Situace druhá: Manželé sice uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu, avšak neujednali si v ní její zápis do Seznamu. Chtějí-li nyní manželé zapsat smlouvu do Seznamu, musí o to oba požádat. Žádá se u notáře, který manželskou majetkovou smlouvu sepsal. Notář provede zápis bez zbytečného odkladu po podání žádosti. Žádají-li manželé zápis jedné smlouvy, zaplatí za zápis 1000,- Kč, plus dalších 200,- Kč jako náhradu hotových výdajů NK ČR spojených s provozem a správou Seznamu, plus případně DPH. Celkem tedy 1.452,- Kč.

Do Seznamu se zapisují rovněž rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim. Stejnopis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě zasílá NK ČR přímo soud a manželé o zápis do Seznamu nežádají. Na základě takto zaslaného rozhodnutí provede NK ČR zápis do Seznamu.

Vše výše uvedené se týče smluv o manželském majetkovém režimu uzavřených a soudních rozhodnutí vydaných od 01. 01. 2014.

Pokud máte smlouvu o manželském majetkovém režimu uzavřenou přede dnem 01. 01. 2014, k jejímu zápisu do Sezamu dojde na základě žádosti obou manželů. Zápis provede notář, u něhož je taková smlouva uložena.

Pokud bylo před 01. 01. 2014 vydáno rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů a chcete toto rozhodnutí zapsat do Seznamu, je potřebná písemná žádost jednoho z manželů nebo obou manželů. K žádosti se připojuje elektronický stejnopis rozhodnutí soudu, nebo výstup z autorizované konverze stejnopisu tohoto rozhodnutí z listinné podoby do elektronické podoby. Založení takového rozhodnutí provede kterýkoliv notář.

Investice do výše uvedených zápisů se vyplatí. Platí totiž, že jsou-li smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny. Z tohoto pravidla existuje několik zákonných výjimek, ale o tom někdy příště.

S ohledem na dosažení veřejných účinků výše popsaných smluv a soudních rozhodnutí lze manželům doporučit, aby požadovali zápis již uzavřených smluv a soudních rozhodnutí vydaných před 01. 01. 2014 do Seznamu. Manželům, kteří uvažují o uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu, lze doporučit, aby přímo v takové smlouvě ujednali zápis do Sezamu. Tím ušetří takřka 1.000,- Kč oproti tomu, kdyby následně o zápis do Seznamu požádali.

Zápis do Seznamu přináší výhodu i věřitelům. Ti mohou do Seznamu nahlédnout a zjistit, zda manželé uzavřeli smlouvu, kterou změnili svůj manželský majetkový režim od zákonného, nebo zda o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem. Cena za jedno nahlédnutí  je 30 Kč vč. DPH (https://rejstrik.nkcr.cz). Budoucí věřitelé tak mohou posoudit bonitu svých potenciálních dlužníků.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu do veřejného seznamu

Kupujete nemovitost? Pozor na změnu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí.

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před několika dny byla ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášená pod č. 254/2016 Sb. novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která s sebou přináší zásadní novinky. Jednu z nich si nyní přiblížíme.

Výrazní novinkou je změna osoby poplatníka. Nyní je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí u koupě nemovitostí převodce vlastnického práva, tzn. prodávající. Prodávající a kupující se však můžou již v uzavírané kupní smlouvě dohodnout, že daň uhradí kupující.

Nově bude od 01. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tzn. kupující. Osoba poplatníka bude takto dána vždycky. Novela již neuvažuje o možnosti upravit si smluvně, kdo daň zaplatí.

Nyní, pokud je poplatníkem prodávající, kupující je ručitelem. Tzn., že neuhradil-li daň z nabytí nemovitých věcí prodávající, musí ji uhradit kupující. Zaplacenou částku pak následně může vymáhat po prodávajícím.

Od 01. 11. 2016 však nově zákonná úprava s institutem ručení za zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí nepočítá. Prodávající nebude ručit za zaplacení daně kupujícím. Podání daňového přiznání a platba daně zůstane jen a jen v rukách kupujícího.

Sazba daně zůstává nezměněna. Kupující tak zaplatí daň ve výši 4%.

Důležité je upozornit na přechodné ustanovení novelizujícího zákona, dle něhož pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem 01. 11. 2016, se použije znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinné přede dnem 01. 11. 2016. Tzn., že rozhodným okamžikem pro vyřešení otázky, kdo podává daňové přiznání a hradí daň z nabytí nemovitých věcí, bude účinnost nabytí vlastnického práva k nemovitosti.

Lze předpokládat, že sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věci uvítají především finanční úřady z důvodu zjednodušení. Kupující však musí při koupi nemovitosti předem uvážit, zda disponuje částkou odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, resp. zda má možnost si tuto částku zajistit.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kupujete nemovitost? Pozor na změnu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí.

Co nespadá do společného jmění?

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v minulém díle jsme se zabývali možností modifikace manželského majetkového režimu. Nyní se podíváme na zákonný režim společného jmění, u kterého platí obecné pravidlo, že veškeré příjmy i veškeré dluhy, které nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, jsou součástí společného jmění. Z tohoto pravidla existují níže uvedené zákonné výjimky.

První z výjimek představují věci osobní potřeby. Platí, že všechno, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, např. ošacení, má tento manžel ve svém výlučném vlastnictví.

Součástí společného jmění není ani to, co nabyl jen jeden z manželů darem, děděním nebo odkazem. Avšak dárce v případě darování a zůstavitel v pořízení pro případ smrti může projevit úmysl jiný, tzn. darovat či odkázat věc do společného jmění.

To, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech, také nespadá do společného jmění. Pro názornost lze uvést kompenzaci za způsobenou nemajetkovou újmu při zásahu do osobnostních práv či nárok na bolestné.

Do společného jmění nespadá také to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku. Půjde o především o prodej výlučně vlastněných věcí, nebo naopak nabytí nové věci z výlučných prostředků manžela.

Společné jmění dále netvoří to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku, což je logické, nakolik náhrada za výhradní majetek představuje pouze jinou formu předchozího výlučného majetku.

Přes výše uvedené zákonné případy, kdy věci nespadají do společného jmění, je potřeba pamatovat, že zisk z toho, co náleží výhradně jen jednomu z manželů, již tvoří součást společného jmění manželů. Jako typický příklad lze uvést uzavření nájemní smlouvy, kterou jeden z manželů pronajímá svůj výlučně vlastněný byt. V takovém případě se nájemné po odečtení nákladů stává součástí společného jmění.

U dluhů lze uvést dva případy, kdy se dluh nestává součástí společného jmění. Prvním případem jsou dluhy, jež se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů. Druhým případem jsou dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, přičemž se současně nejedná o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Zákonná úprava tak pamatuje na životní situace, u kterých jak příjmy, tak i dluhy nespadají do společného jmění, a to přesto, že mezi manželi neexistuje smlouva o manželském majetkovém režimu.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co nespadá do společného jmění?

Slasti a strasti manželství

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v praxi se často setkáváme s tím, že si manželé dostatečně neuvědomují, co obnáší koncepce společného jmění, do které sňatkem vstupují. Za trvání manželství je totiž vše co nabude jeden z manželů automaticky součástí společného jmění, nejen tedy veškeré příjmy, ale i veškeré dluhy, a to jen s několika zákonnými výjimkami jako např. dar, dědictví a další, ale o tom někdy příště.

Společné jmění manželů ale nemusí fungovat pouze ve výše uvedené zákonné formě. Občanský zákoník jej umožňuje smlouvou o manželském majetkovém režimu modifikovat, např. zúžit. Tato možnost přichází v úvahu jako reakce na situaci, kdy jeden z manželů výrazněji finančně zatěžuje společné jmění, ať už podnikáním nebo např. zálibou v hazardu či alkoholu. Smlouva ale může představovat také preventivní opatření, neboť ji mohou uzavřít i snoubenci, účinky smlouvy pak nastávají uzavřením manželství.

Smlouvou o manželském majetkovém režimu si manželé či snoubenci mohou sjednat, že každý z manželů bude nabývat do svého výlučného vlastnictví a případně také upravit vlastnictví již nabytého společného majetku. Veškeré příjmy, ať už ve formě mzdy, zisku nebo jiných hodnot z výdělečné činnosti, ale také veškeré dluhy, budou náležet výhradně jen tomu z manželů, který se o jejich vznik zasloužil.

Vzhledem k tomu, že tato smlouva musí být sepsána ve formě notářského zápisu, nastávají její účinky a zúžený režim fakticky existuje až od okamžiku zápisu do veřejného seznamu. Je třeba se také připravit na výdaj ve výši okolo 5.000,- Kč představující odměnu notáře. Tuto částku se ale vyplatí investovat, neboť veškeré manželské smlouvy jsou evidovány v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (https://rejstrik.nkcr.cz/ cena nahlédnutí činí 30,- Kč), do kterého jsou exekutoři povinni před vydáním exekučního příkazu nahlížet a zjišťovat, zda je dluh manžela součástí společného jmění. V případě, že závazek manžela vznikl až po zápisu Smlouvy do Seznamu, exekutor na majetek druhého manžela nedosáhne.

Existence smlouvy o manželském majetkovém režimu tak představuje záchrannou síť před dluhy druhého manžela a často také urychluje případné vypořádání majetku v rozvodovém řízení.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slasti a strasti manželství

Nová bezplatná právní služba pro občany – spotřebitele

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je to skutečně tak, stát na sebe převzal roli ochránce práv spotřebitelů a tuto službu bude pro své občany vykonávat bezplatně a dokonce i on-line. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že výše uvedené se uplatní pouze tam, kde kdokoliv z Vás bude vystupovat v roli spotřebitele a protistrana v roli prodejce či výrobce v rámci podnikatelské činnosti. Nepůjde tedy o případy „soukromé“ mezi dvěma fyzickými osobami, bez spotřebitelského prvku.

Právní úprava ochrany spotřebitele byla s účinností od 01. 02. 2016 novelizována, kdy tato novelizace zavedla tzv. ADR řízení, které vede Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce v tomto řízení vystupuje jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kterýkoliv spotřebitel může za pomoci internetových stránek www.coi.cz pod odkazy „pro spotřebitele“ a „mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)“ podat návrh na zahájení mimosoudního řešení jeho spotřebitelského sporu. Podnikatel pak bude povinen poskytnout České obchodní inspekci vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu a dále plnou součinnost a spolupráci při řešení věci.

Když jsem dva měsíce po účinnosti novely zákona pomáhal jednomu klientovi s uplatněním jeho práv, tak mu bylo přiřazeno pořadové číslo 617, tak doufám, že ČOI bude schopna jednotlivé návrhy zpracovávat plynule a ve lhůtách přijatelných pro spotřebitele.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová bezplatná právní služba pro občany – spotřebitele

Povinnosti majitelů psů

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nyní, s příchodem jara, zaměříme svou pozornost na právní úpravu povinností majitelů psů.

S pořízením nového psa se pojí povinnost majitele ohlásit tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu. Majitelovi psa totiž vzniká povinnost platit obci, v níž má svůj trvalý pobyt, poplatek ze psů. Tento poplatek vybírají obce, což jím umožňuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích se poplatek ze psů platí ze psů starších 3 měsíců.

Stejné ustanovení zákona o místních poplatcích říká, že od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá,
 • osoba bezmocná,
 • osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P,
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob,
 • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti).

Výši poplatku ze psů stanoví zákon o místních poplatcích pouze obecně, a to jako sazbu až 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní výši poplatku ze psů si stanoví pro své území samotná obec obecně závaznou vyhláškou v mezích zákona o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška také stanoví splatnost poplatku ze psů. V případě, že nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad majitelovi psa poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, a to dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Obecně závazné vyhlášky mohou stanovit držitelům psů další povinnosti, zejména povinnost:

 • vést psa na vodítku,
 • vést psa tak, aby nedošlo ke střetu psa s jinou osobou nebo zvířetem,
 • odklízet po svém psovi všechny nečistoty,
 • neponechávat psa mimo dohled,
 • nepřivádět psa na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů.

Pokud majitel psa neodklidí po svém psovi nečistoty, zanedbá tím povinnost úklidu veřejného prostranství, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může mu být na základě ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložena pokuta do výše 20.000,- Kč. Pozor! Od 01. 10. 2016 bude platit, že spáchá-li majitel psa takový přestupek opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se mu pokuta do 30.000,- Kč.

Nedodrží-li majitel psa jinou povinnost stanovenou mu obecně závaznou vyhláškou obce, dopouští se přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za co mu podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o přestupcích, hrozí pokuta do 30.000,- Kč.

Chce-li majitel dostát svých povinností a současně nevést psa na vodítku, musí využít místa určené k volnému pobíhání psů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, umožňuje obcím vydat obecně závaznou vyhlášku, upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů. Volné pobíhání psů na místech k tomu neurčených přitom může vyjít draho, ve správním řízení totiž hrozí na základě ustanovení § 27 odst. 12 písm. c) výše uvedeného zákona pokuta do výše 50.000,- Kč.

Ačkoliv majitelům psů za porušení jejich povinností hrozí vysoké sankce, nejčastěji dochází k ukládání těchto pokut přímo na místě, v tzv. blokovém řízení. V takovém případě lze uložit pokutu do výše 5.000,- Kč. Mnohokrát postačí na místě i domluva a pokuta uložena není.

Na závěr si dovolím uvést, že dodržováním výše uvedených povinností majitelé psů ušetří nejenom peníze, nýbrž se vyvarují i jiným nepříjemným situacím.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinnosti majitelů psů

K ochraně manžela povinného při provádění exekuce

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnes se zaměříme na změnu právní úpravy, která s sebou přinesla důraz na ochranu manžela povinného při exekuci (a výkonu rozhodnutí) prováděné na společném jmění manželů, a na zodpovězení otázky, co dělat, aby nebyla nadále postihována mzda ani jiný příjem manžela povinného.

Dne 01. 07. 2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu č. 139/2015 Sb., která s sebou přinesla změnu ustanovení týkajících se postihování majetku manžela dlužníka.

Dle § 42 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, od 01. 07. 2015 platí, že „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.“.

Stejného znění se dočkalo i ustanovení § 262a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

To znamená, že od 01. 07. 2015 lze exekucí či výkonem rozhodnutí postihnout pouze pohledávku z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, nikoliv mzdu nebo jiný důchod manžela povinného. Exekutorům není od účinnosti novely umožněno vydávat exekuční příkazy srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného. Co však s exekučními příkazy vydanými před tímto datem?

Na to pamatuje ustanovení § 55 odst. 1 exekučního řádu, dle něhož může manžel povinného podat návrh na zastavení exekuce v části týkající se provádění exekuce srážkami z jeho mzdy nebo jiného jeho příjmu. Jako důvod zastavení exekuce je vhodné uvést, že je exekucí postižen takový majetek ve společném jmění manželů, který exekucí nelze postihnout.

Aby v mezičase nedošlo k další srážce ze mzdy nebo jiného příjmu, doporučuji současně s návrhem na zastavení exekuce podat i návrh na odklad exekuce.

Závěrem bych chtěla poukázat na to, že i z praxe naší advokátní kanceláře je nám známo, že k provádění srážek ze mzdy nebo z jiných příjmů manžela povinného dle exekučních příkazů vydaných před červencem 2015 dochází i nyní, a že obrana manžela povinného v podobě návrhu na zastavení a odklad exekuce s odkazem na nemožnost takového postihnutí bývá úspěšná.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem K ochraně manžela povinného při provádění exekuce

Na co si dát pozor při přepisu vozidla

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v tomto díle bych chtěla poukázat na právní úpravu zápisu změny vlastníka silničního vozidla v případě prodeje ojetého vozidla. Zcela běžný prodej ojetého vozidla může způsobit prodávajícímu nepříjemné komplikace. Již více než rok je účinná novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která, žel, nereflektuje potřeby praxe a i přes sliby zákonodárců se dodnes nepodařilo odstranit její neduhy.

Aby došlo k zápisu nového vlastníka vozidla do registru silničních vozidel, je potřebné podat žádost. Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích žádost podávají dosavadní vlastník (prodávající) a nový vlastník (kupující) společně. Oba se však můžou domluvit, že přepis provede buď prodávající, nebo kupující. V takovém případě je potřebné, aby jeden druhému udělil plnou moc k zastoupení při podání žádosti. Plná moc musí být písemná a opatřena úředně ověřeným podpisem.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích stanoví k podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla lhůtu 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva.

Nedojde-li však k podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla včas, dopustí se fyzická osoba přestupku, za nějž hrozí pokuta ve výši až do 50.000 Kč a v blokovém řízení pokuta ve výši do 5.000 Kč.

A právě v tomto okamžiku se dostáváme k jádru problému. Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou, že podají žádost společně, prodávající nemá jistotu, že se kupující na příslušný úřad dostaví. Stejně tak, udělí-li prodávající kupujícímu plnou moc k podání žádosti. Prodávající přitom nedisponuje žádnými prostředky, jak se po kupujícím domoci přepisu vozidla.

Nepomůže ani policie. Pokud by se totiž prodávající rozhodl zajít na policii a oznámit spáchání přestupku, kterého se měl dopustit kupující tím, že neoznámil změnu vlastníka vozidla, udal by i sám sebe a hrozila by mu pokuta. A i přes uhrazení uložené pokuty by byl prodávající nadále veden v registru vozidel.

Ze začarovaného kruhu pomůže prodávajícímu jedno – ostražitost. Prodávající musí přebrat iniciativu a nechat kupujícího, aby mu udělil plnou moc s úředně ověřeným podpisem již při koupě vozidla a podat žádost o zápis změny vlastníka vozidla osobně.

Naději prodávajícímu může přinést i kvalitní text kupní smlouvy. V tomto případě ale pozor – sjednání povinnosti kupujícího přepsat vozidlo na sebe samo o sobě nepomůže. Bude potřebné sjednat si pro případ porušení takové povinnosti smluvní pokutu. I tu však prodávající musí počítat s tím, že smluvní pokuta sice bude působit na kupujícího motivačně, nemusí ale znamenat, že kupující vozidlo na sebe skutečně přepíše. A prodávajícímu nezbude, než se obrátit na příslušný soud se žalobou na zaplacení smluvní pokuty. Přesto ani tato cesta najisto neznamená, že v registru vozidel bude svítit jméno kupujícího.

Tento díl bych ráda ukončila římskou právní zásadou vigilantibus iura skripta sunt, tedy že právo náleží bdělým. Tato zásada stručně vystihuje řešení výše popsaného problému. Nelze pochybovat o tom, že vezme-li prodávající zápis změny vlastníka vozidla do vlastních rukou, kdy mu kupující udělí plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyhne se v případě nesoučinnosti kupujícího komplikacím i případně uděleným pokutám.

Posted in Publikujeme, Sušková | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na co si dát pozor při přepisu vozidla

Běžná údržba v nájemním bytě

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

dnes se zaměříme na pojmy „běžná údržba“ a „drobné opravy“ v bytě. S těmito pojmy se můžeme setkávat ve smlouvách o nájmu, při užívání bytů i v zákoně a médiích.

Pohlédneme-li na problematiku očima zákona, pak najdeme úpravu v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde se v ust. § 2257 říká, že „Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Uvedené pojmy byly užívány za „starého“ i za „nového“ občanského zákoníku. Zajímavostí však je, že výklad toho, co se pod nimi skrývá, nebyl konstantní.

Do 31. 12. 2013 platilo nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Následně od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 nebyla detailní úprava zakotvena, neboť občanský zákoník nařízení vlády zrušil. Situace byla napravena nyní, když od 1. 1. 2016 platí nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Podívejme se nyní na již účinné a praktické definice toho, co tedy nájemce hradí a provádí na svůj náklad v pronajatém bytě.

Běžná údržba je „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění digestoří, dřezů, kuchyňských linek a dalších, kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.“

Drobné opravy pak jsou opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele.

Drobné opravy jsou dále vymezeny věcně zejména jako opravy podlah, prahů, krytin, opravy dveří, oken, klik, žaluzií, opravy vypínačů, vypínačů, zásuvek, klimatizace a centrálního vysavače, výměny ventilů u rozvodů plynu, opravy umyvadel, bidetů, vestavěných skříní, van, opravy kotlů a kamen na pevná paliva (nikoliv opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení), a obdobné. Tento výčet je příkladmý s tím, že při posouzení je vhodné nahlédnout přímo do uvedeného nařízení vlády.

Jako drobné opravy jsou považovány také další nespecifikované opravy bytu a vybavení, které nepřesáhnou částku 1.000,- Kč na jednu opravu. Zde vidíme zřetelný rozdíl oproti původnímu nařízení vlády, které stanovovalo 500,- Kč.

Závěrem pak jsou drobné opravy limitovány finanční částkou, a to jako částka 100,- Kč/m2 podlahové plochy bytu ročně. I zde je oproti původní úpravě zvýšení, když platila částka 70,- Kč/m2.

Domnívám se, že je vhodné doplnit, že od zde uvedeného se můžeme ve smlouvě odchýlit. Zákon takovou změnu dovoluje však pouze ve prospěch nájemce. Je tedy přijatelné sjednat nižší limity anebo zcela vyloučit podíl nájemce na opravách a údržbě. Nelze však naopak zakotvit podmínky pro nájemce horší, než stanoví zákon a nařízení vlády. Zákon tedy nájemce vůči pronajímateli chrání.

Pakliže budeme uzavírat nájemní či jinou smlouvu k užívání bytu, pak je vhodné zvážit tyto limity a také možnost své postavení jako nájemce ještě vylepšit a nákladů na opravy se zbavit. Je vhodné přihlédnout k výši nájemného, stavu bytu, osobním vztahům s pronajímatelem.

Naopak pronajímatelé bytů by se neměli pokoušet přenést na nájemce více nákladů, než stanoví zákon a nařízení vlády, neboť pak se vystavují riziku účinné právní obrany nájemce, když se k takovým zkracujícím ujednáním proti nájemci ve smlouvě nepřihlíží.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Běžná údržba v nájemním bytě

O svobodě

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nejednou jsem ve své praxi zaslechl od klienta stížnost směřující k „poměrům ve státě“. Tyto úvahy bývají uvozeny slovy „co si tento stát může dovolit“, nebo „co v tomto státě je možné“ či „že to je nevídané“. Jinými slovy, když je nejhůř, snaží se někteří lidé spílat na stát.

Já mám často i pochopení pro tyto stížnosti, neboť připouštím, že si také všímám některých nešvarů. O tomto zde pojednávat nebudu. Chtěl bych poukázat na to, že na současné poměry je možné nahlížet nejen pohledem tzv. teď a tady, ale neměli bychom vynechat ani pohled v širších souvislostech, např. časových.

Mně se nedávno dostala do rukou sbírka zákonů tohoto státu z roku 1969, konkrétně částka 33. Příslušné zákonné opatření z 22. srpna 1969 stanoví, že tomu, kdo se účastní akce narušující veřejný pořádek (např. účast na demonstraci), hrozí trest za přestupek až tři měsíce odnětí svobody. K tomuto navíc orgány SNB byly oprávněny osobu pro tzv. objasnění věci zadržet až na tři týdny, kdy v této době nebyla připuštěna ani účast obhájce na vyšetřování.

Z uvedeného je zřejmé, že kterémukoliv člověku za vyjádření vlastního názoru formou účasti na demonstraci (pojaté jako akce narušující veřejný pořádek) hrozil nejen postih v podobě odnětí svobody, ale navíc mu bylo též zabráněno, aby se hájil během zadržení za pomoci obhájce.

Tímto odkazem na starší úpravu přináším krátký pohled do minulých poměrů ve společnosti a některých právech osob a státních orgánů vůči osobám. Zadržení bez práva na obhájce je kupříkladu dnes již nemyslitelné.

Tento článek nemá ambici vytahovat na dnešní denní světlo křivdy minulosti, ale poukázat na to že je potřeba si vážit toho, že je nám umožněno žit svobodně.

Domnívám se, že vhodným ukončením tohoto příspěvku je citace postavy pana Košťála ze známé české komedie, který říká: „Bohušu největší, co vymyslíš, je svoboda. Svoboda, to je k nezaplacení!

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O svobodě

Nepřímý úmysl

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

V tomto díle bych Vám chtěl trestní právo přiblížit na konkrétním případě. Pokud sledujete zpravodajství, tak jste si pravděpodobně v nedávné době všimli kauzy, kdy jistý řidič byl za vytlačení dodávky ze silnice označen za pachatele trestného činu vraždy ve stádiu pokusu.

Dokážeme si jistě představit nervózního, agresivního řidiče, zažívajícího úzkostné stavy v důsledku provozu na silnicích a jeho naprosto neadekvátní reakci, kdy začne najíždět na cizí vozidlo a vytlačovat jej.

Tímto příspěvkem nehodnotím stav, který nastal. Dále předkládám právní rozbor ryze z pohledu právní terminologie a teorie trestního práva.

V těchto případech lze obecně pochybovat o tom, že tato osoba zároveň chtěla osoby ve vytlačované dodávce svým jednáním úmyslně zavraždit.

Avšak trestní právo při posuzování jednání určité osoby zná i tzv. nepřímý úmysl, který popisujeme jako situaci, kdy pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

Vztaženo k naznačenému případu, tedy situace, kdy řidič věděl, že vytlačením jiného auta na svodidla může následnou havárií a zraněními způsobit smrt osob, avšak jednal bez ohledu na takovou vědomost.

Závěrem dodávám, že posuzování způsobu zavinění pachatele trestného činu soudy je otázkou v mnohých případech složitou, vždyť kdo může skutečně vědět a přesvědčivě říct, co ten který chtěl svým jednání způsobit a jak hluboce si v ten okamžik uvědomoval, jaké následky jeho jednání může mít.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nepřímý úmysl

Z jiného soudku

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ve všech dosavadních příspěvcích jsme obraceli pozornost k občanskému zákoníku, jinými slovy k právu civilnímu a ještě jinými slovy k právu soukromému. Tento díl by však měl přinést změnu. Civilní právo nepochybně nabízí další a další témata, se kterými by se dalo pracovat, avšak nechci, aby se tyto příspěvky staly monotématickou rutinou. Věřím, že i jiné oblasti práva dokáží upoutat Vaší pozornost a být Vám ku prospěchu.

Tento díl se zaměří na právo trestní, tedy právo veřejné. O právo veřejné se jedná z toho důvodu, že na jedné straně stojí veřejná moc – stát a na druhé straně občan. Veřejnou mocí pak rozumíme na poli trestního práva policii, státní zástupce a soudy.

Když je řeč o trestním právu, tak se většině lidí vybaví zločinci páchající tu nejzávažnější trestnou činnost, přísné tresty odnětí svobody a věznice, tak jak je toto odvětví práva prezentováno v médiích. Trestní stíhání však může postihnout kohokoliv. Stačí, když z nedbalosti zapříčiníte dopravní nehodu při které někdo utrpí zranění, která ho omezí na dobu delší než šest týdnů. Typicky komplikovanější zlomenina a rázem Vám hrozí odnětí svobody až na čtyři léta. Avšak nezoufejte, právní předpis na takovéto případy, kdy by nebylo spravedlivé pachatele trestat, pamatuje, a to v ustanovení § 307 trestního řadu. Zákon zde stanoví, že „v řízení o přečinu, může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný k činu doznal, nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, nebo vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Výhodou toho postupu je, že obviněnému není ukládán trest odnětí svobody ani zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a dále že nemá záznam v rejstříku trestů. Nutno dodat, že výše popsané řešení trestní věci není nárokové, záleží jen na statním zástupci, či soudci, zda takto rozhodne. Z praxe dodávám, že ani státní zástupce, ani soudce zpravidla výše uvedeným způsobem nerozhodne v případě, že obviněný zapříčinil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Z jiného soudku

Založení „firmy“ rychleji a levněji?

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

nový občanský zákoník a související zákony se dotýkají nejen občanských, ale také obchodních záležitostí. Jednou z takových je existence obchodních společností, resp. lidově řečeno „firem“.

Pohlédneme-li na firmy náhledem teorie, tak ke skutečnému „získání firmy“ je nutno provést její založení a vznik. Fáze založení zjednodušeně znamená sepsání společenské smlouvy. Fáze vzniku pak nastává zápisem do veřejného rejstříku.

Tolik k právní teorii. Prakticky tedy je nutno dosáhnout k založení obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezeným „s.r.o.“) sepsání formálních úkonů a předně zápisu do obchodního rejstříku. A právě o takovém zápisu do obchodního rejstříku si dnes povíme, neboť zákon dává možnost volby a existují způsoby, jak při tomto zápisu ušetřit či „získání firmy“ dosáhnout rychleji.

Obchodní rejstřík je veden u Krajských soudů, přičemž zápisy do rejstříku prováděl doposud pouze soud samotný. Nově však je možné, aby zápis provedl vedle soudu také notář.

Podíváme-li se na nutnosti a poplatky za „založení firmy“ dříve a dnes, lze dospět k tomuto.

Za předchozí právní úpravy si zakladatel s.r.o. objednal právní služby (mimo jiné k přípravě podkladů, k zajištění listin, k doporučení toho, jakou formu společnosti zvolit, jakou strukturu a podobně), notářské služby (k osvědčení skutečností a společenské smlouvy) a dále šel na soud (k přijetí návrhu na zápis do obchodního rejstříku, jeho provedení a úhradu soudního poplatku).

Dnes je možné zvolit cestu novou, a to s využitím právních služeb a notářských služeb. Je možné vynechat kontakt se soudem a dosáhnout existence obchodní společnosti pouze se zapojením advokáta a notáře.

Jaké jsou rozdíly a případné výhody? Jednou z hlavních může být časová úspora. Je obecně známo, že soudy jsou zahlceny, mnohdy nejsou dodržovány předepsané lhůty a čekání na zapsání do obchodního rejstříku se tak může protáhnout. O to více, když jsou využívány služby tří subjektů (advokát, notář a soud), které se musí tzv. sladit.

Notář oproti soudu může svým online přístupem provést zápis téměř okamžitě, po doložení příslušných listin. Zákon říká „bez zbytečného odkladu“. Úspora času je zřejmá a notáři ji potvrzují.

Dalším rozdílem může být finanční úspora. Zákon o soudních poplatcích stanoví rozdílné poplatky za zápis shodné skutečnosti u notáře a u soudu. Lze citovat, že za tzv. prvozápis akciové společnosti notář vybere poplatek 8.000,- Kč oproti soudu s 12.000,- Kč. U společnosti s ručením omezeným je tomu u notáře 2.700,- Kč oproti soudu s 6.000,- Kč.

Při placení poplatků notáři a soudu je dále vhodné zmínit, že u soudu je možné platit některé poplatky kolky, kdežto u notáře kolky platit nelze. Z pohledu běžného občana však tento rozdíl nepovažujeme za významný, neboť ve většině případů je možnost platby penězi preferována oproti nutnosti nákupu kolků k placení.

V neposlední řadě je nutno uvést, že markantní rozdíl mezi poplatky notáře a soudu se mírně srovnává tím, že u notáře platíme také odměnu za jeho činnost a případně cenu notářského zápisu o osvědčení a DPH. Úhrada u notáře i s těmito odměnami ve většině případů nedosahuje výše poplatků při soudním zápisu a bývá tak výhodnější.

Taková časová a finanční úleva pak bezpochyby byla úmyslem zákonodárce, když přijímal příslušné zákony, které umožňují zápisy v součinnosti s notářem.

Závěrem konstatuji, že je na každém zakladateli obchodní společnosti (a.s., s.r.o. a další), kterou cestu zvolí. Oba způsoby jsou možné, každý může mít svou výhodu. Zákon o soudních poplatcích s novelizovanými sazbami shodně jako zákon o veřejných rejstřících s úpravou pro notářský zápis do obchodního rejstříku je účinný od 1. 5. 2015. Důležité je vědět, že zde možnost volby existuje a při správném použití může přinést úsporu.

Vždy v tomto doporučuji konzultaci s odborníkem, aby následně vzniklá „firma“ plnila účel, se kterým je zakládána.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Založení „firmy“ rychleji a levněji?

Nakupujeme v e-shopu s NOZ

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

tentokrát se zaměříme na právní úpravu nakupování zboží přes internet v tzv. e-shopu.

Našim cílem nebude popsat zcela kompletní proces nákupu, ale poukázat na některé podstatné aspekty či novinky, které se s účinností nového občanského zákoníku objevily.

Pro začátek je vhodné připomenout, že následující body se týkají spotřebitelů a nakupování přes internet. Spotřebitelem je pak zjednodušeně řečeno ten, kdo není podnikatelem a nakupuje pro svou osobní potřebu od podnikatele, který má tzv. e-shop. Nákup přes internet lze také pojmenovat jako nákup tzv. na dálku. Nejsme tedy v prodejně, kde je možné zboží vyzkoušet, prohlédnout či si jej nechat předvést. Vše probíhá tzv. distančním způsobem.

Primárním pravidlem dle nového občanského zákoníku je, že „Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

S tímto vědomím pak můžeme přistoupit k nákupu a komunikaci s e-shopem. Prvním bodem každého nákupu je výběr zboží, dále „vložení do košíku“ a objednávka. Vše směřuje k uzavření kupní smlouvy. Kdy je však reálně uzavřena?

Zákon stanoví, že „návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný podnikatelem reklamou, v katalogu či vystavením zboží“ je nabídkou, kterou lze jednoduchým přijetím využít a dojde k uzavření smlouvy. Závěr tedy zní, že kupní smlouva vzniká již okamžikem odeslání objednávky. Důležité je, aby ona nabídka obsahovala všechny podstatné náležitosti smlouvy včetně ceny.

Uzavření kupní smlouvy je e‑shop ze zákona povinen písemně potvrdit. Spolu s potvrzením by měl zákazník také v textové podobě obdržet všeobecné obchodní podmínky. Není tedy možné pouze odkázat, že jsou vystaveny „někde na internetu.“

Pokud při objednání uvedeme do poznámky požadavek na nějakou nepodstatnou změnu či odchylku zboží (uvádí se také např. barva), pak e-shop má možnost takovou objednávku odmítnout. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, pak objednávka platí a je povinen zboží dle poznámky dodat.

Celý proces nákupu je obehnán mnoha řádky textu, podmínek, poučení a pravidel. A právě poučení jsou podle občanského zákoníku důležitá. Je nutno je jasně a srozumitelně spotřebiteli sdělit a vysvětlit.

Jedním z nutných poučení je informace o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Chybí-li takové poučení, pak na to doplácí právě e‑shop. Zákon stanoví, že zákazník pak může odstoupit do 1 roku a 14 dnů. Pokud e-shop své poučení provede dodatečně, pak začne běžet lhůta 14 dnů od skutečného poučení.

Některé zboží vracet ze zákona nelze. Jedná se například o zboží v uzavřeném hygienickém obalu, zboží upravené na přání zákazníka nebo zakoupené noviny.

Když už po odstoupení zboží vracíme, tak zákon v takové situaci chrání také e-shopy. E‑shop vrací zákazníkovi veškeré peněžní prostředky. Na druhou stranu zákazník odpovídá e‑shopu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku používání jinak, než je nutné k vyzkoušení nebo obvyklé.

Prakticky tedy nelze zakoupit fotoaparát, odjet s ním na týdenní dovolenou a po dovolené odstoupit od smlouvy a foťák odřený od písku u moře e-shopu vrátit. Respektive odstoupit lze, avšak e-shop bude chtít úplatu za poškození zpět. O tomto nás také poučí.

Spolu s poučovací povinností je na e‑shopu, aby nás zákazníky řádně informoval při objednání o kompletní ceně. A to také o všech daních či poplatcích a nákladech spojených. Neučiní-li tak, pak není možno dle zákona toto účtovat.

Dále platí, že dodá-li nám podnikatel nějakou zásilku, ač jsme si ji neobjednali, pak si takové „neobjednané plnění“ můžeme ponechat a jsme poctiví držitelé.

Obecně lze závěrem říci, že zákon nás jako spotřebitele chrání. Viz. ust. § 1812, kdy „Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější.

K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Nespoléhejme však na tuto ochranu bez dalšího a raději buďme obezřetní a aktivní mimo jiné také tím, že si řádně přečteme smlouvu a obchodní podmínky.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nakupujeme v e-shopu s NOZ

Zkažená dovolená

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v tomto letním čase mnoho z nás absolvuje své plánované dovolené, na které se celý rok těšíme. Dovolím si tvrdit, že nikdo nejede na zájezd či dovolenou s tím, že se dovolená zkazí. Mnoho z nás však takovou zkušenost má.

Nový občanský zákoník dovolenou, resp. zájezd, definuje a stanoví práva a povinnosti mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu. Zákon definuje zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu. A na co si dát pozor při sjednávání a na co máme právo?

Pořadatel zájezdu může změnit termín i cenu. Cenu bude pořadatel samozřejmě zvyšovat, a je k tomu oprávněn, pokud se zvýší a) cena za dopravu včetně PHM, b) letištní, přístavní a jiné poplatky, c) směnný kurz české koruny o více než 10 %.

Způsob zvýšení ceny a bližší informace musí pořadatel uvést ve smlouvě o zájezdu. Proto vždy důkladně tuto smlouvu čtěte. Zároveň musí pořadatel oznámení o zvýšení ceny zaslat včas před zájezdem. Pokud oznámení o změně ceny zašle později než 21. den před zahájením zájezdu, pak nemáme povinnost zvýšenou cenu platit.

Termín a jiné podmínky zájezdu může pořadatel měnit, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti. Opět pořadatel tuto změnu zákazníkovi musí oznámit. A zde pozor! Zákazník může se změnou nesouhlasit a od smlouvy odstoupit. Pokud však zákazník mlčí, tak platí, že se změnou zájezdu souhlasí.

Při objednávání zájezdu je vhodné také trvat na písemném potvrzení zájezdu s podmínkami. Dále musí pořadatel vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění.

Co dělat, když již zájezd započal a pokoj nevypadá tak, jak by měl? Pokoj nemá balkón, hotel má jen dvě hvězdičky namísto pěti anebo sprchy a toaleta nejsou umístěny na pokoji, ale na společné chodbě?

V takovém případě má zájezd vady. Vždy se braňte a hlaste se o své slíbené podmínky a kvality zájezdu, hotelu, pokoje, resortu. Pořadatel má povinnost zajistit nápravu.

Zákazník může v podstatných případech žádat až přepravu zpět na místo odjezdu. Zároveň vzhledem k vadám máte nárok na náhradu škody. Podmínkou však je, že vady byly vytknuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu.

Hradí se škoda na majetku a také újma za narušení dovolené. Po návratu z dovolené je tedy vhodné spočítat náklady, které jsme vynaložili navíc v rámci dovolené k nápravě vad zájezdu či příplatky ve smlouvě za služby, které nebyly poskytnuty. Dále je možné vyčíslit újmu za to, že dovolená nebyla taková, jaká měla být. Vše následně nárokujeme po pořadateli zájezdu.

Závěrem malé doporučení. I v případě zájezdů a dovolených je potřeba být obezřetný. Než na zájezd odjedeme, podržme emoce zkrátka a věnujme smlouvě o zájezdu s pořadatelem velkou pozornost. Zákon sice zákazníka chrání a říká, že „ujednání, která se odchylují od zákona v neprospěch zákazníka, jsou neplatná.“ Shodně ale platí, že jen bdělým náležejí práva. Je tedy potřeba se o svá práva aktivně a bez prodlení starat a možným problémům důkladným přečtením smlouvy předcházet. Nebudeme následně překvapeni, že pořadatel zvyšuje cenu či mění jiné podmínky.

Přejeme Vám všem, aby dovolená proběhla bez nutností využít našich rad. Pakliže by se přeci jen vady vyskytly, nastíněné postupy Vás ochrání či alespoň vykompenzují narušenou dovolenou.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkažená dovolená

Na co také myslet při prodeji nemovitosti

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek nemá být, a ani nemůže být, kompletním návodem, jak co nejdokonaleji ošetřit prodej té které nemovitosti, ale klade si za cíl pouze upozornit na některé otázky s prodejem nemovitostí spojené.

Za prvé bych Vás chtěl informovat, že občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., ve svém ustanovení § 509 stanoví, že inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Kupní smlouva na nemovitost by tedy dle mého doporučení měla obsahovat ustanovení, na základě kterého prodávající převede nejen pozemek, ale též inženýrské sítě, které pozemkem probíhají.

Za druhé bych chtěl upozornit, že prodávající při prodeji nemovitostí je ze zákona povinen přiznat a uhradit daň z nabytí nemovitých věci. Tato informace sama o sobě nejspíše nikoho nepřekvapuje, avšak zajímavé je, že zákon umožňuje tuto povinnost převést na kupujícího. Z řad zákonodárců se stále silněji ozývají hlasy, které žádají tuto „vymoženost“ ze zákona opět vypustit. Uvidíme tedy, co nám v tomto ohledu budoucnost přinese. Já osobně bych byl pro zachování možnosti volby, kdo ponese daňovou zátěž, zda kupující, či prodávající. Mimo jiné také proto, že zejména daňové právní normy by z hlediska zachování právní jistoty měly být dlouhodobě stabilní a neměly by být měněny ještě rychleji, než si veřejnost vůbec stačí jejích existenci uvědomit.

Třetím a posledním pozastavením jsou tzv. energetické štítky budov. Právní úprava požaduje, aby prodávající při prodeji nemovitosti předal průkaz energetické náročnosti budovy nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu. Pokud tuto povinnost prodávající nesplní, pak jej může poskytnout citelná pokuta, pro nepodnikatele až do výše 100.000,- Kč. Výše citovanou povinnost lze nahradit, tak, že prodávající předloží kupujícímu listiny související se spotřebou energií, ze kterých si kupující bude moci učit závěr o její energetické náročnosti. To bude spočívat zejména v předložení účtů za elektřinu a plyn, to však platí pouze pro bytové jednotky.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na co také myslet při prodeji nemovitosti

Propadná zástava v novém občanském zákoníku

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v dnešním příspěvku si povíme blíže k otázce zástavního práva.

Se zástavními právy se setkáme mnohdy při prodejích nemovitostí a především při vyřizování úvěrů, půjček a jiných závazků. Je tomu proto, že zástavní právo představuje jednu z možnosti tzv. zajištění závazku. Ujišťuje a chrání poskytovatele úvěru.

Zákon říká, že „Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.“ Tato formální zákonná definice říká, že při zřízení zástavního práva dáváme věřiteli možnost se uspokojit ze zastavené věci.

Věc může být movitá i nemovitá a věřitel ji může prodat nebo s ní jinak naložit, aby byl dluh splacen.

V souvislosti se zástavou je vhodné zmínit otázku tzv. propadné zástavy. Jedná se o situaci, kdy věřitel si zástavu při neplnění dluhu dlužníkem ponechá. Prakticky tedy nastává případ, pokud si vezmeme úvěr na dům, zřídíme zástavní právo a následně úvěr nesplácíme, tak věřitel si může dům ponechat.

„Starý“ občanský zákoník výslovně v ust. § 169 stanovil, že je neplatné ujednání o propadné zástavě. „Nový“ občanský zákoník se k této možnosti staví jinak a tuto možnost sjednat v určitých situacích dovoluje. Ještě benevolentnější je pak v případech, kdy věřitel nechá zpracovat znalecký posudek a věc danou do zástavy nechá ocenit a až poté si ji ponechá. Rozdíl zjištěné ceny posudkem a dlužné částky pak dlužníkovi vyplatí.

Je zřejmé, že občanský zákoník ani nyní zcela propadnou zástavu nedovoluje ve všech případech a libovolně. Zákon především chrání osoby v postavení spotřebitelů a drobných podnikatelů.

Zákaz ujednání propadné zástavy, tedy možnosti si zástavu ponechat, však již není tak striktní a proto je vhodné vždy při sjednávání zástavního práva pro zajištění závazku řádně pročíst obsah zástavní smlouvy, veškeré podmínky a případně se poradit s odborníky, co takové zástavní právo v daném případě fakticky pro dlužníka znamená.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Propadná zástava v novém občanském zákoníku

Smluvní omezení vlastníka nemovitosti

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek se bude věnovat zajímavé novince v českém právu. Konkrétně se budeme zabývat možnostmi smluvního omezení vlastníka nemovité věci s jejím nakládáním. Právo v tomto ohledu doznalo obratu. Dřívější právní úprava spíše vylučovala takové smluvní omezení vlastníka nemovitosti.

Mám pocit, že také v této oblasti se nová právní úprava snaží vyhovět lidem. Nejednou jsem slyšel povzdech klienta, že by i daroval tu chalupu synovi, ale má obavy, že ten by ji obratem někomu prodal, či daroval své přítelkyni, nebo jinak zatížil. A právě tyto obavy lze podle nové právní úpravy rozptýlit. Darovací smlouva, nebo kupní smlouva může totiž obsahovat i taková ustanovení, která nového vlastníka omezí v dispozici s nemovitostí. Taková omezení pak mohou být i zapsána do katastru nemovitostí tak, aby se každý případný zájemce o předmětnou nemovitost mohl s tímto omezením vlastníka veřejně seznámit.

Sjednat zákaz zatížení a zcizení nemovitosti lze podle § 1761 zák. č. 89/2012 Sb., v rámci tohoto zákazu bude vhodné do smlouvy naformulovat, že se vlastníkovi zakazuje nemovitost ani práva k ní nepřevést, nepostoupit, nezcizit, ani jinak neumožnit nabytí jakéhokoliv věcného práva k nemovitosti třetí osobě. Zvláště pak lze ujednat i zákaz zřízení zástavního práva, a to v souladu s § 1309 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Smluvní omezení vlastníka nemovitosti

Výměnek

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v nastávajících dílech bych Vás rád seznámil s právy, která souvisí s nemovitostmi.

Rozhodl jsem se seriál věnovaný nemovitostem zahájit podle mého názoru užitečným institutem občanského zákoníku, a to tzv. „výměnkem“.

Často se v praxi setkávám s požadavkem vyřešit majetkové poměry nemovitostí, které jsou ve vlastnictví nejstarší generace v rodině. Obvykle jsou pokládány otázky, jak to máme nejlépe udělat? Závěť? Darování? Úvodem je potřeba si uvědomit, že na prvním místě při podobných úvahách by měl být zájem na pokojném stáří nejstaršího člena rodiny a jeho jistotách. A právě k takovému řešení slouží tzv. výměnek.

Práva odpovídající výměnku mohou mít různou povahu od práva bydlení, přes poskytování stravy, poskytování úklidu a osobní hygieny, až po právo na slušný pohřeb apod.

Zákon váže vznik výměnku na okamžik změny vlastníka nemovitosti, nejčastěji darováním či kupní smlouvou.

Oprávněný z výměnku si tedy právě při převodu nemovitosti vyhradí pro sebe výhody, které bude požadovat, a které mohou spočívat například také v opakovaném poskytování pravidelných plateb v určité výši.

Právo výměnku lze uzavřít také tak, že bude zatěžovat nemovitost a bude zapsáno do katastru nemovitostí. Informace o výměnku tak bude veřejně dostupná.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměnek

Rodinný závod

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jižní Morava je inspirativní kraj, je opěvovaná v písních, literárních dílech, a jak jistě víte, v nedávné době vznikl také televizní seriál Vinaři, který nalézá inspiraci v místním koloritu. Jižní Morava však byla též inspirací pro tvůrce občanského zákoníku, a to konkrétně při tvorbě právní úpravy tzv. rodinného závodu, který je upravený v § 700 až § 707 občanského zákoníku.

Zákonodárce měl těmito ustanoveními v úmyslu upravit vztahy uvnitř rodiny, které vznikají při hospodaření a společné práci na vinici, ale nejen tam. Rodinný závod vznikne, jestliže v něm společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a je ve vlastnictví některé z těchto osob, aniž mezi nimi existuje nějaká smlouva. Takové vztahy však nemusí vznikat jen při pěstování révy, ale i v jiných provozech např. v pohostinství či v zemědělství. Jako příklad bych mohl uvést vinici, která je ve vlastnictví nejstaršího člena rodiny, děda, který nejlépe ovládá výrobu vína. Při této výrobě mu však pomáhají jeho děti a vnoučata, kdy společně pak tvoří rodinný závod.

Právní úprava rodinného závodu pak stanoví, že členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. A dále se také uvádí, že rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.

Můžeme tedy uzavřít, že zákon chrání ty, kteří se podílejí na provozu svou prací tak, že jim náleží podíl na zisku a právo rozhodovat. V našem případě tedy děd, ač nejstarší a nejzkušenější, nemůže sám rozhodnout např. o prodeji vinice a musí se shodnout většina členů rodinného závodu.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rodinný závod

Kácím, kácíš, kácíme anebo stromy právě vegetují

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

dnes se společně podíváme na problematiku sousedských vztahů a kácení či ořezávání stromů.

Nový občanský zákoník („NOZ“) se této oblasti věnuje. Můžeme ji rozdělit na dva okruhy – přesah sousedova stromu či keře, anebo kácení vlastního stromu.

Nejprve k přesahům od souseda. Pakliže soused má v blízkosti mého pozemku vzrostlý strom, který svými větvemi přesahuje přes plot na mou zahradu, mohu se tomu bránit.

Zákon v ust. § 1016 však vyžaduje následující podmínky:

 • Je nutno souseda nejprve písemně vyzvat, aby větve odstranil sám.
 • Strom, větve či případně kořeny působí škodu nebo jiné obtíže. Škoda či obtíže jsou závažnější než zájem na zachování stromu v původní podobě.

Vznik škody či jiných obtíží je důležitou podmínkou a je nutno, aby tyto obtíže byly určité intenzity.

Pokud jsou obě podmínky splněny, pak mohu podle § 1016 NOZ šetrně a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve.

Vhodnou roční dobou se zpravidla chápe období vegetačního klidu – tedy přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Vegetační klid obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Ovšem dle prohlášení Ministerstva životního prostředí pro rok 2014 byl typický „razantní nástup letošních rekordně teplých dní a tuto obligátní dobu zkrátil. Stromy se prokazatelně chystají na nové olistění a rozkvět, ptáci začínají hnízdit.

Závěrem tedy plyne, že prosincové až únorové období je tedy vhodné k případnému vyzývání sousedů a odstraňování přesahů.

Současně odstraňujeme vždy tak, aby nedošlo k nadbytečnému zásahu do života daného stromu, života ptáků a podobně.

Odlišná situace je u přesahů částí jiných rostlin (například popínavých rostlin). Zákon zde nevyžaduje vznik škody či obtíží, ale již samotný fakt, že rostlina přesahuje, opravňuje vlastníka pozemku „bez dalších omezení“ šetrně přesahující část odstranit.

Nyní se podíváme na kácení vlastních stromů.

Prvně je nutno uvést, že se věnujeme mimolesním pozemkům. Lesní pozemky jsou upraveny zvlášť zákonem o lesích.

Tuto problematiku upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, a dále vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb.

Pokácení stromu, byť je v soukromém vlastnictví na soukromém pozemku, je zakázáno u: významných krajinných prvků, stromořadí, památných stromů.

Pokácení stromu je naopak obecně povoleno u:

 • Dřevin s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm.
 • Zapojených porostů dřevin do 40 m2 (tradičně keře).
 • Dřevin pěstovaných na plantážích dřevin.
 • Dřevin rostoucích v zahradách.

U ostatních případů je nutno žádat povolení orgánu ochrany přírody.

Čtvrtý bod uvádí dřeviny na zahradě. Zahradou zákon chápe „pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.“ Nejedná se tedy zpravidla o zahrádkářské osady.

Řekli jsme si tedy, že na zahradě je možno ve většině případů pokácet strom, a to bez nutnosti žádat o povolení. Otázkou však je jak a kdy?

Vyhláška říká, že „Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.“ Uvedené chápeme tak, že kácet v době vegetace není zakázáno, pouze doporučeno. Nicméně kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem, např. ochrana ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrana biotopů zvláště chráněných druhů.

Závěrem pro odlehčení uvedu doporučení: S blížícími se Vánocemi zajišťujeme vánoční stromečky. I přes aktuální období vegetačního klidu, nekácejme stromečky sousedům ani volně v lese. Zákon k tomuto nesměřuje.

V dalších dílech seriálu si povíme, jak se bránit případným přesahům staveb, kam řadíme také sousedův balkón a jiné části staveb.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kácím, kácíš, kácíme anebo stromy právě vegetují