Jakou změnu přinesl konec roku v trestněprávní oblasti?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední díl v tomto roce je věnován oblasti trestního práva a novele zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPOZ“), účinné ode dne 01. 12. 2016.

Novelizační zákon č. 183/2016 Sb. s sebou přinesl úplnou koncepční změnu, co se týče trestních činů, jichž se může právnická osoba dopustit a za něž může být za splnění podmínek předpokládaných TOPOZ odsouzena. Do prosince 2016 totiž TOPOZ obsahoval uzavřený výčet trestných činů, kterých se právnická osoba mohla dopustit, a to v ustanovení § 7. Ukázalo se, že takový výčet nebyl příliš šťastnou volbou. Důvodem byla absence některých trestních činů, kterých by se právnická osoba prakticky dopustit mohla. Kritizovat lze např. to, že právnická osoba mohla být odsouzena za trestný čin podvodu, za trestný čin krádeže či zpronevěry již nikoliv.

Od 01. 12. 2016 je tomu jinak. Dle nového znění ustanovení § 7 TOPOZ se trestnými činy pro účely TOPOZ rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, avšak dále následuje výčet těch trestných činů, za něž právnická osoba odpovědná není. Mezi nimi nyní zpronevěru či krádež nenalezneme.

Tážete se, kdy je právnická osoba za spáchaný trestný čin odpovědná? Půjde o trestný čin, který byl spáchán v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak

  • statutární orgán nebo jeho člen, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení oprávněná jménem nebo za právnickou osobu jednat,
  • osoba ve vedoucím postavení, která u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, nebo
  • ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby.

Právnická osoba je odpovědná za trestný čin i tehdy, jednal-li v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti zaměstnanec při plnění pracovních úkolů, a to na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob dle předchozího odstavce, anebo pokud nebyla provedena zejména kontrola nad činností zaměstnanců, anebo nebyly učiněny nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

Pozornému oku neujde, že od prosince 2016 může být nově právnická osoba stíhána např. za spáchání trestného činu krádeže a za takový trestný čin může být odsouzena. A kdy by se právnická osoba mohla dopustit krádeže? Zejména pokud by si přisvojila cizí věc tím, že by se jí zmocnila, a způsobila tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, tzn. škodu ve výši nejméně 5.000,- Kč. A pozor, krádeží je i neoprávněný odběr elektrické energie či plynu.

Závěrem je nutné upozornit na to, že zde platí zásada zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele, což znamená, že čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Jinak řečeno, trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pokud by se stalo, že právnická osoba by se dopustila jednání, které by se dalo kvalifikovat jako trestný čin krádeže před 01. 12. 2016 i po tomto datu, tak za takové jednání před 01. 12. 2016 nemůže být trestně odpovědná, od 01. 12. 2016 však ano.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 09. 01. 2017 Zpět na výpis článků