Povinnosti majitelů psů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nyní, s příchodem jara, zaměříme svou pozornost na právní úpravu povinností majitelů psů.

S pořízením nového psa se pojí povinnost majitele ohlásit tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu. Majitelovi psa totiž vzniká povinnost platit obci, v níž má svůj trvalý pobyt, poplatek ze psů. Tento poplatek vybírají obce, což jím umožňuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích se poplatek ze psů platí ze psů starších 3 měsíců.

Stejné ustanovení zákona o místních poplatcích říká, že od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá,
 • osoba bezmocná,
 • osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P,
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob,
 • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti).

Výši poplatku ze psů stanoví zákon o místních poplatcích pouze obecně, a to jako sazbu až 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní výši poplatku ze psů si stanoví pro své území samotná obec obecně závaznou vyhláškou v mezích zákona o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška také stanoví splatnost poplatku ze psů. V případě, že nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad majitelovi psa poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, a to dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Obecně závazné vyhlášky mohou stanovit držitelům psů další povinnosti, zejména povinnost:

 • vést psa na vodítku,
 • vést psa tak, aby nedošlo ke střetu psa s jinou osobou nebo zvířetem,
 • odklízet po svém psovi všechny nečistoty,
 • neponechávat psa mimo dohled,
 • nepřivádět psa na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů.

Pokud majitel psa neodklidí po svém psovi nečistoty, zanedbá tím povinnost úklidu veřejného prostranství, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může mu být na základě ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, uložena pokuta do výše 20.000,- Kč. Pozor! Od 01. 10. 2016 bude platit, že spáchá-li majitel psa takový přestupek opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se mu pokuta do 30.000,- Kč.

Nedodrží-li majitel psa jinou povinnost stanovenou mu obecně závaznou vyhláškou obce, dopouští se přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za co mu podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o přestupcích, hrozí pokuta do 30.000,- Kč.

Chce-li majitel dostát svých povinností a současně nevést psa na vodítku, musí využít místa určené k volnému pobíhání psů. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, umožňuje obcím vydat obecně závaznou vyhlášku, upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání psů. Volné pobíhání psů na místech k tomu neurčených přitom může vyjít draho, ve správním řízení totiž hrozí na základě ustanovení § 27 odst. 12 písm. c) výše uvedeného zákona pokuta do výše 50.000,- Kč.

Ačkoliv majitelům psů za porušení jejich povinností hrozí vysoké sankce, nejčastěji dochází k ukládání těchto pokut přímo na místě, v tzv. blokovém řízení. V takovém případě lze uložit pokutu do výše 5.000,- Kč. Mnohokrát postačí na místě i domluva a pokuta uložena není.

Na závěr si dovolím uvést, že dodržováním výše uvedených povinností majitelé psů ušetří nejenom peníze, nýbrž se vyvarují i jiným nepříjemným situacím.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 06. 05. 2016 Zpět na výpis článků