Občanské právo

Pokud budete někdy potřebovat právní pomoc, tak to bude s největší pravděpodobností právě v oblasti občanského práva. Toto odvětví práva pokrývá asi nejširší škálu životních situací od právní úpravy prodeje či nákupu ať už nemovitostí či jiných věcí, přes rozvod manželství až po nároky na náhradu škody, či zaplacení dluhu. Služby poskytované advokátní kanceláří pak samozřejmě zahrnují též uplatnění jednotlivých práv před soudy a zastupovaní v navazujícím řízení.

Obchodní právo

Obchodní právo, nebo chcete-li – právo obchodních korporací, se týká především podnikatelů.Tento obor práva upravuje od založení obchodních společností, přes převody obchodních podílů či akcií, změny v obchodních společnostech, až po jejich zrušení a zánik. I zde jsou upraveny odpovědnostní vztahy a náhrada škody, a to ve vztazích členů korporací, jednatelů a orgánů.

Trestní právo

Široká veřejnost chápe trestní právo jako obor, který se týká pouze úzkého okruhu osob. Avšak zkušenost s trestněprávním procesem může potkat kohokoliv. Z vlastní zkušenosti doporučujeme se obrátit na advokáta – obhájce již v okamžiku prvního kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, a to i v případě že se dotčený cítí nevinen. Trestní právo na druhou stranu poskytuje rovněž ochranu osobám poškozeným, kdy je rovněž vhodné co nejdříve vyhledat právní pomoc.

Správní právo

Se správním právem se nejčastěji setkáváme u přestupků. Přestupky jako takové jsou projednávány správními orgány ve správním řízení. Stejně jako v jiných oblastech, i zde máte právo na odbornou právní pomoc. Přestupková agenda má mnoho podob od dopravy, přes občanské soužití až po veřejný pořádek. Správní právo je však mnohem širší, zahrnuje v sobě správní soudnictví, problematiku obcí a krajů, petiční právo, svobodný přístup k informacím, volební právo a mnohá další odvětví.

Cena za poskytnuté právní služby

Advokátní kancelář informuje klienta o tom, že odměna za poskytnuté právní služby je určována zpravidla dohodou mezi advokátem a klientem, přičemž odměna může být dohodnuta jako:

  • hodinová, kdy sazba za 1 hodinu práce představuje částku ve výši 2.000,- Kč až 4.000,- Kč bez DPH dle složitosti případu,
  • úkonová, tj. fixní odměna za konkrétní službu,
  • podílová, tj. podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby,
  • kombinace shora uvedených způsobů stanovení odměny.

Dovolujeme si upozornit, že výše odměny se odvíjí od okolností konkrétního případu, jeho náročnosti, požadavků klienta i dlouhodobosti případné spolupráce s klientem. Pokud výše odměny za právní služby není mezi klientem a advokátní kanceláří sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Advokátní kancelář si dále dovoluje upozornit, že zejména u nových klientů je účtována záloha na právní služby. V případě nutnosti uhradit zálohu je vždy klient před objednáním právních služeb informován o této skutečnosti. Odměna za vykonané právní služby (záloha na právní služby) je klientům fakturována vždy po dohodě s advokátem. Advokát je plátcem DPH.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokátní kancelář informuje klienta o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.