Výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu do veřejného seznamu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

navážeme na sérii článků věnujících se společnému jmění manželů a podíváme se na výhody zápisu modifikace manželského majetkového režimu do Sezamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“) vedeném Notářskou komorou České republiky (dále jen „NK ČR“), a to ve vztahu k třetím osobám.

Občanský zákoník říká, že smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do Seznamu, je-li to v ní ujednáno, jinak na žádost obou manželů. Můžou přitom nastat dvě situace.

Situace první: Obsahem smlouvy o manželském majetkovém režimu je dohoda manželů, že se tato smlouva zapíše do Seznamu. Jelikož taková smlouva musí být sepsána ve formě notářského zápisu, notář, který smlouvu sepsal, provede zápis bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti takové smlouvy. V praxi by mělo k zápisu dojít okamžitě po uzavření takové smlouvy. Za zápis jedné smlouvy manželé zaplatí 200,- Kč, plus dalších 200,- Kč jako náhradu hotových výdajů NK ČR spojených s provozem a správou Seznamu, plus případně DPH. Celkem tedy 484,- Kč.

Situace druhá: Manželé sice uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu, avšak neujednali si v ní její zápis do Seznamu. Chtějí-li nyní manželé zapsat smlouvu do Seznamu, musí o to oba požádat. Žádá se u notáře, který manželskou majetkovou smlouvu sepsal. Notář provede zápis bez zbytečného odkladu po podání žádosti. Žádají-li manželé zápis jedné smlouvy, zaplatí za zápis 1000,- Kč, plus dalších 200,- Kč jako náhradu hotových výdajů NK ČR spojených s provozem a správou Seznamu, plus případně DPH. Celkem tedy 1.452,- Kč.

Do Seznamu se zapisují rovněž rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový režim. Stejnopis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu v elektronické podobě zasílá NK ČR přímo soud a manželé o zápis do Seznamu nežádají. Na základě takto zaslaného rozhodnutí provede NK ČR zápis do Seznamu.

Vše výše uvedené se týče smluv o manželském majetkovém režimu uzavřených a soudních rozhodnutí vydaných od 01. 01. 2014.

Pokud máte smlouvu o manželském majetkovém režimu uzavřenou přede dnem 01. 01. 2014, k jejímu zápisu do Sezamu dojde na základě žádosti obou manželů. Zápis provede notář, u něhož je taková smlouva uložena.

Pokud bylo před 01. 01. 2014 vydáno rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění manželů a chcete toto rozhodnutí zapsat do Seznamu, je potřebná písemná žádost jednoho z manželů nebo obou manželů. K žádosti se připojuje elektronický stejnopis rozhodnutí soudu, nebo výstup z autorizované konverze stejnopisu tohoto rozhodnutí z listinné podoby do elektronické podoby. Založení takového rozhodnutí provede kterýkoliv notář.

Investice do výše uvedených zápisů se vyplatí. Platí totiž, že jsou-li smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny. Z tohoto pravidla existuje několik zákonných výjimek, ale o tom někdy příště.

S ohledem na dosažení veřejných účinků výše popsaných smluv a soudních rozhodnutí lze manželům doporučit, aby požadovali zápis již uzavřených smluv a soudních rozhodnutí vydaných před 01. 01. 2014 do Seznamu. Manželům, kteří uvažují o uzavření smlouvy o manželském majetkovém režimu, lze doporučit, aby přímo v takové smlouvě ujednali zápis do Sezamu. Tím ušetří takřka 1.000,- Kč oproti tomu, kdyby následně o zápis do Seznamu požádali.

Zápis do Seznamu přináší výhodu i věřitelům. Ti mohou do Seznamu nahlédnout a zjistit, zda manželé uzavřeli smlouvu, kterou změnili svůj manželský majetkový režim od zákonného, nebo zda o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem. Cena za jedno nahlédnutí  je 30 Kč vč. DPH (https://rejstrik.nkcr.cz). Budoucí věřitelé tak mohou posoudit bonitu svých potenciálních dlužníků.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 27. 10. 2016 Zpět na výpis článků