A je to tady!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se dočkal své první novely. Novelizační zákon č. 460/2016 Sb. s sebou přinesl řadu změn, přičemž mezi jednu z nejzásadnějších patří znovuzavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech, a to s účinností od 01. 01. 2018.

Od 01. 01. 2014 zákonné předkupní právo z naší právní úpravy téměř vymizelo, když občanský zákoník nenavázal na předchozí právní úpravu tohoto institutu. Dnes může spoluvlastník prodat svůj podíl přímo, bez povinnosti ho nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Spoluvlastníci tak nemůžou ovlivnit, s jakou další osobou budou danou nemovitost sdílet.

Od ledna příštího roku se však situace mění. Dle nového znění ustanovení § 1124 odst. 1 občanského zákoníku bude platit, že „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.“. Odst. 2 uvedeného ustanovení pak stanoví, že „Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.“.

Co tedy právní úprava účinná od ledna 2018 znamená pro spoluvlastníky nemovitých věcí? Pokud spoluvlastník nemovitosti bude chtít prodat svůj spoluvlastnický podíl na společné nemovitosti třetí osobě, bude muset nejprve nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům, tedy informovat je o svém záměru prodat svůj podíl. Uvedené neplatí u převodu podílu na osobu blízkou.

Stejně tak, bude-li chtít spoluvlastník darovat svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti třetí osobě, která nebude jeho osobou blízkou, pak je opět potřeba nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům. Ti mají v takovém případě právo podíl koupit. Cena za podíl se určí jako cena obvyklá, tedy cena, která by byla dosažena při prodeji spoluvlastnického podílu obdobné velikosti na obdobné nemovitosti v daném místě a čase.

Ostatní spoluvlastníci buď nabídnutý spoluvlastnický podíl odkoupí, nebo se svého předkupního práva vzdají a spoluvlastník pak bude moci prodat svůj podíl kupujícímu nebo darovat obdarovanému.

Blížící se návrat k původní právní úpravě bude pro prodávajícího spoluvlastníka znamenat vynaložení dalšího úsilí spojeného s nabídkou spoluvlastnického podílu ostatním spoluvlastníkům, pro ostatní spoluvlastníky však přinese možnost ovlivnit do budoucna, s kým budou nemovitost vlastnit.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 16. 05. 2017 Zpět na výpis článků