Nový druh odpovědnosti v podnikání

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek by měl být další drobnou pochvalou „nové“ právní úpravy. Vnímám, že panuje představa, že když někdo podniká například prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, že v takovém případě nese odpovědnost za závazky a dluhy této společnosti pouze tato společnost a nikoliv již samotná fyzická osoba.

Ano, bylo tomu tak, nová právní úprava však rozšiřuje a prohlubuje odpovědnost statutárního orgánu (jednatele) společnosti velmi významným způsobem. Může tedy nastat situace, kdy jednatel společnosti bude za závazky společnosti ručit vlastním majetkem, jako fyzická osoba.

Zákon č. 90/2012 Sb. v §68 stanoví, že soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, ab) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový druh odpovědnosti v podnikání

Slabší nebo silnější strana?

Posted by

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

dnes se společně podíváme na otázku, zda nový občanský zákoník („NOZ“) chrání občany a zlepšuje postavení při uzavírání smluv.

Při průřezovém pohledu na nový občanský zákoník vidíme, že zákon se cestou ochrany vydává. Ihned v úvodu stanoví, že „Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Tato pravidla spolu s dalšími v zákoně obsaženými směřují k důležité zásadě, a to „ochraně slabší strany.“

Slabší stranou může být jak spotřebitel, tak i v některých případech podnikatel.

Zákon definuje slabší stranu jednak jako „osobu, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním podnikáním.

Dále zákon uvádí: „Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.

Tato podrobná definice zákona nám říká, že pod pojem slabší strana můžeme zahrnout za určitých okolností kohokoliv, kdo jedná s podnikatelem.

Mezi rozhodující okolnosti řadíme například souměřitelnost finanční síly, informační převaha, přístup k technologiím a další.
A nyní k praktickým dopadům.
Hodný tatínek Karel půjde koupit počítač svým dětem. Nakoupí v elektro obchodě jako fyzická osoba a počítač bude pro domácnost. Je tedy v postavení spotřebitele a také slabší strany vůči prodejci.
Pracovitý živnostník zahradník Tomáš půjde do místního obchodu zakoupit novou sekačku, aby s ní mohl v rámci svého podnikání na zakázku chodit sekat trávníky. V postavení spotřebitele není a zřejmě nebude ani slabší stranou.
Náš zahradník Tomáš však nebude mít dostatek peněz, a proto nejprve půjde do Banky pro zápůjčku či úvěr. Jelikož u této Banky má Tomáš běžný účet i podnikatelský účet, pak má banka informační výhodu. Banka o Tomášovi ví z pohledu financí vše, má tedy nad ním informační převahu. Banka má také mnohem větší sílu než živnostník Tomáš. Banka používá tzv. „formulářové smlouvy“, které Tomášovi k úvěru poskytne. Živnostník Tomáš většinou nemůže ovlivnit text smlouvy, pouze ji přijmout.
Je evidentní, že ač není Tomáš spotřebitel, tak vůči bance je zřejmě slabší stranou. Zákon pak živnostníka Tomáše vůči bance i tatínka Karla při nákupu počítače chrání.
Jak je slabší strana chráněna? Slabší strana může požadovat vysvětlení všech podmínek formulářové smlouvy i přiložených obchodních podmínek. Nechejte si tedy v bance nebo obchodě vše tzv. „polopatě“ vysvětlit.
Pokud ve smlouvě budete mít nesrozumitelné podmínky a smlouva bude tzv. „formulářová“, tedy natištěná a Vás bude čekat jen podpis, tak se lze i zpětně takovým ujednáním postavit a rozporovat je.
Zajímavostí je tzv. „neúměrné zkrácení“. Například odborník či znalec „napálí“ neznalého laika a koupí si od něj cennou starožitnost za kupní cenu několika korun. Je zde zřejmý nepoměr informací, kdy znalec zná skutečnou hodnotu a prodávající ji nezná.
Právě takový nedostatek informací způsobuje hrubý nepoměr. Takový obchod však platí, dokud poškozená strana nezačne požadovat zrušení smlouvy. Na takové zrušení zákon přiznává lhůtu 1 roku od uzavření smlouvy.
Zákon však neléčí a nehlídá všechna rizika! Při sjednávání smlouvy tedy dobře zvažujeme, zda smlouvu budeme konzultovat s odborníkem. Právě v případech neúměrného krácení se totiž můžete již ve smlouvě téměř nevědomky ochrany vzdát a prohlásit, že o skutečné ceně plnění jste byli informováni. V takovém případě se již ochrany zákona dovolávat nelze.
Míst, kde zákon chrání slabší stranu, je mnohem více. Lze zmínit omezení nároku věřitele na úroky či lhůta k uplatnění vad u stavby.O těchto důsledcích si povíme v dalších číslech tohoto seriálu.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slabší nebo silnější strana?

Některá úskalí nového občanského zákoníku – část II.

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tentokrát se již podruhé pokusím upozornit na některé projevy nové právní úpravy, které jistě stojí za povšimnutí.

Bezformální právní jednání. Nová právní úprava pro právní jednání nevyžaduje písemnou formu. Vychází se ze zásady, že každý má právo si zvolit pro své právní jednání libovolnou formu, není – li ve volbě formy omezen ujednáním, nebo zákonem. Dejme tomu, že jeden podnikatel bude druhému dlužit nemalou částku peněz. Jednoho dne se oba tito podnikatelé náhodou střetnou při rybolovu, v dobré náladě, a dlužník se optá svého věřitele, zda by mu náhodou jeho dluh neprominul. Věřitel v dobrém rozmaru na tuto otázku dlužníkovi kývne na souhlas, tím pádem byl bez dalšího celý dluh prominut.

Nový občanský zákoník nově formuluje tzv. předsmluvní odpovědnost. Jedná se o situaci, kdy osoba zahájí jednání o smlouvě a v takovém jednání pokračuje, aniž má skutečně v úmyslu smlouvu uzavřít. Taková osoba je tedy následně odpovědná za škodu vzniklou v důsledku toho, že ke vzniku závazku – uzavření smlouvy nedošlo. V praxi bychom mohli být odpovědni například v případě, že bychom oslovili majitele pozemku, aby nám jej prodal. Majitel by s prodejem souhlasil, nechal by vypracovat kupní smlouvu a za vypracování této smlouvy by zaplatil. My bychom nakonec řekli, že už o pozemek nemáme zájem. V takovém případě bychom byli povinni zaplatit majiteli pozemku to, co vynaložil za přípravu smlouvy. V praxi jistě nalezneme mnoho dalších variant předsmluvní odpovědnosti.

Dědění dluhů. Předchozí právní úprava stanovila, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví. Nová právní úprava je vystavěna na zcela opačné zásadě, tedy že dědic dědí všechny dluhy zůstavitele a nepostačí – li k jejich úhradě zděděný majetek, pak musí dědic dluhy uhradit ze svého. Existuje však způsob, jak se tomuto nebezpečí vyhnout, a to tzv. vyhrazení soupisu pozůstalosti. Pokus si dědic vyhradí soupis pozůstalosti, pak bude povinen k úhradě zůstavitelových dluhů pouze do výše nabytého dědictví, nikoliv v plné výši. Jestliže však dědic zatají některé předměty a dodatečně se prokáže jejich existence, pak pro dědice přestane platit ochrana, kterou mu poskytoval soupis pozůstalosti a bude povinen uhradit dluhy v plné výši.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Některá úskalí nového občanského zákoníku – část II.

Katalog výživného

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento díl se bude věnovat rodinnému právu, a to konkrétně úpravě vyživovací povinnosti.

Pod pojmem výživné si nejčastěji představíme peněžní plnění určené pro děti, které platí otcové matkám svých dětí, tzv. alimenty. Výživné má však i další podoby. Pojďme si je přiblížit.

Na úvod je vhodné zmínit, že „Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.“ U výživného vždy také individuálně posuzujeme možnosti a schopnosti osoby povinné k placení výživného.

Výživné mezi manželi. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu stejné hmotné a kulturní úrovně. Požadavek, aby manželé měli stejnou životní úroveň, je zdůvodněn jejich stejným postavením v manželství, v rodině a společnosti a vyplývá i z jejich stejných práv a povinností.

Výživné mezi rozvedenými manželi. Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat. Pokud se bývalí manželé nedohodnou na výši výživného a době, po kterou bude výživné poskytováno, pak by se měl ten z manželů, který výživné požaduje obrátit na soud. Nárok na výživné mezi rozvedenými manželi však zanikne poskytnutím jednorázového odbytného.

Výživné rodičů k dětem. Podle zákona má být životní úroveň dítěte v zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Z toho plyne závěr, že čím větší příjem či majetek rodiče mají, tím vyšší výživné má být poskytováno dítěti. Podle zákona lze za odůvodněné potřeby dítěte též považovat tvorbu úspor. Lze se tedy jednak domáhat, aby rodič přispíval na výživu a zároveň ukládal na spořicí účet nezletilého pravidelně určenou částku. Tato částka pak může být dítěti vyplacena po nabytí zletilosti.

Výživné mezi předky a potomky. Zákon stanoví, že předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost. Než se však s žádostí o výživné obrátíte na příbuzenstvo, vězte, že rodiče mají vůči dítěti vyživovací povinnost před prarodiči a bližší příbuzní před vzdálenějšími.

Výživné neprovdané matky. Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé. Soud může na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku potřebnou na výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem. Soud může rovněž na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby předem poskytl částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená.

Právo na výživné z pozůstalosti. Toto oprávnění je v našem právním řádu novinkou. Opravňuje za určitých podmínek nepominutelného dědice či pozůstalého manžela na poskytování výživy – zaopatření z pozůstalosti, pokud se mu ji nedostává a pokud není schopen sám se živit.

Katalog výživného pak uzavírá výživné mezi registrovanými partnery, které je koncipováno obdobně jako u manželů, s možností určení výživného i po zrušení partnerského soužití, podobně jako v případě výživného mezi rozvedenými manželi. Tato vyživovací povinnost je upravena samostatně, a to v zákoně o registrovaném partnerství.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Katalog výživného

Klidný spánek za 200,-Kč

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento článek směřuje ke každému, kdo vlastní nějakou nemovitost. Je pravdou, že se právní úprava do značné míry snaží předejít a zamezit možnosti podvodného jednání s nemovitostmi, ale jak už jsem v jednom ze svých článků napsal, lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá.

Tímto článkem bych Vám chtěl nejen poradit, jak zabezpečit svou nemovitost, ale i pochválit Český úřad zeměměřický a katastrální za užitečnou službu poskytovanou nám občanům.

Oficiální název je Služba sledování změn, ale vžilo se i neformální označení, a to „Hlídací pes“. Vlastník nemovitostí díky této službě za poplatek ve výši 200,-Kč ihned zjistí, že se s jeho nemovitostí na katastrálním úřadu něco děje, a to prostřednictvím emailu, nebo mobilního telefonu, či datové schránky. Včasným zásahem pak lze případné dokonání podvodu odvrátit. Citovaný poplatek je jednorázový, doživotní a lze díky němu sledovat až 20 nemovitostí. Službu lze zřídit osobně na kterémkoliv katastrálním úřadu.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klidný spánek za 200,-Kč

Manželství a dluhy

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v nedávné době média informovala o změnách v právní úpravě společného jmění manželů ve vztahu k dluhům a exekucím. Pojďme se tedy společně podívat na to, jaká změna se ve skutečnosti udála.

Podle dříve platné právní úpravy se věřitel prostřednictvím exekutora nemohl uspokojit na majetku, který patřil do společného jmění manželů v případě, že se jednalo o dluh, který vznikl jednomu z manželů před uzavřením manželství. Nová právní úprava toto pravidlo prolamuje a stanoví, že exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Může se to zdát jako nespravedlivé, ale vězte, že i toto nové oprávnění exekutora má svá pravidla. Zkusme si je demonstrovat na příkladu.

Pan Hýřivý si vzal úvěr ve výši 200.000,- Kč, a to ještě před uzavřením manželství s paní Spořivou. Po svatbě novomanželé společně uspořili 100.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že pan Hýřivý úvěr nesplácel, došlo až na exekuci. Exekutor je však oprávněn uspokojit se na společných úsporách pouze do výše 50.000,-Kč, to plyne z ustanovení § 732 OZ, které stanoví, že v takovém případě může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. A není ani úplně jisté, že si exekutor přijde na oněch 50.000,- Kč.

Paní Spořivá může namítat, že například ony úspory jsou pořízeny pouze z výlučných peněz paní Spořivé, které nenáleží do společného jmění manželů, nebo že by postih jejich majetku byl v rozporu s potřebami nezaopatřených dětí. Na každý pád, pokud by se chtěla paní Spořivá bránit, musí podat příslušný návrh, a to excindační žalobu, resp. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Manželství a dluhy

Oddlužení formou daru

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Následující článek bude důkazem toho, že legislativa jde vstříc lidem a jejich zájmům. Řeč bude o oddlužení a dvou novinkách, které přinesla poslední novela insolvenčního zákona. Obecně a neformálně lze oddlužení definovat jako řešení situace pro osobu, která se ocitla ve stavu, kdy své dluhy již není schopna sama splácet.

Výsledkem procesu oddlužení pak je, že dlužník všechny své příjmy odevzdává insolvenčnímu správci, který je poměrně rozděluje mezi věřitele a dlužníkovi nechá pouze částku životního minima. Pokud je takto dlužník schopen během pěti let uhradit alespoň 30% svých dluhů, pak soud ve většině případů osvobodí dlužníka od placení zbývajících pohledávek a dotyčná osoba může po pěti letech, jak se říká, začít s čistým štítem.

V praxi se nám často stávalo, že předpokládaný příjem dlužníka v následujících pěti letech nepostačoval pokrýt oněch 30% jeho dluhů a možnost oddlužení tak zanikla. Tato situace se v některých případech řešila tak, že například někdo blízký dlužníkovi, matka, otec, sourozenec, podepsal s dlužníkem darovací smlouvu. Smlouvou se zavázal dlužníkovi v následujících pěti letech poskytovat každý měsíc finanční dar v potřebné výši tak, aby se ve výsledku dosáhlo uspokojení v požadované výši 30% dluhů. Ani tak však ještě nebylo vyhráno, některé soudy tomuto řešení nepřály a zastávaly názor, že úmyslem zákonodárce bylo, aby dlužník dosáhl oddlužení svou vlastní aktivitou, prací, výdělkem. Bylo tedy vždy na soudci zda „oddlužení darem“ povolí. A právě výše zmíněná novela zavedla dar jako standardní součást oddlužovacího procesu.

Dalším úskalím v procesu oddlužení byla podmínka, že dluhy, kterých se má oddlužení týkat nesmí pocházet z podnikání. Před oddlužením jsme museli prověřit, zda žadatel někdy nepodnikal a pokud ano, zda některý dluh nevznikl v období jeho podnikatelské činnosti. Pokud ano, pak se naděje na oddlužení značně zmenšila. Novela insolvenční zákona však přinesla řešení i pro ty, jejichž dluhy mají původ v podnikání.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oddlužení formou daru

Když manžel prodá byt tzv. „na truc“

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

občanský zákoník se ve své šíři záběru věnuje také rodině a ochraně bydlení rodiny. Příslušná pravidla a ochranná ustanovení najdeme v části, která nahrazuje dosavadní zákon o rodině. Klíčovým je v daném případě ustanovení § 747 občanského zákoníku, které si pro správné pochopení rozebereme na konkrétním příkladu.

Muž a žena společně uzavřou manželství, vytvoří rodinu a společnou domácnost založí ve společném bytě na okraji města. Jakkoliv se byt zdá být společným pro celou rodinu, skutečným vlastníkem je jen muž, který byt získal darem od svých rodičů ještě v době před uzavřením manželství. V katastru nemovitostí tak bude také pouze on zapsán jako jediný vlastník.

V určitém období může nastat situace, kdy se manžel s manželkou rozkmotří a manžel se rozhodne, že byt, ve kterém společně bydlí a tvoří domácnost „na truc“ prodá, aby ženě přitížil a způsobil nepříjemnosti. Důvody mohou být různé, ale byt je přece jen a pouze jeho vlastnictvím, tak může prodávat bez ohledu na to, že manželka v bytě také bydlí a chce bydlet i dále.

Úvaha manžela je z pohledu samotného vlastnického práva správná, avšak z pohledu občanského zákoníku a pravidla o ochraně rodinného bydlení je zcela chybná.

Zákon stanoví, že: „Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo kcelému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.“

Tento popis zcela přesně dopadá na námi popsanou situaci. Konkrétní důsledky jsou tedy následující. Manžel, i když je výlučným a jediným vlastníkem bytu, tak nesmí sám bez souhlasu manželky byt prodat. A to z toho důvodu, že jde o nemovitost, která je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba. Pokud by rodina měla bytů více, situace by byla odlišná.

V našem konkrétním případě však rodina vlastní pouze jeden byt, ve kterém společně muž i žena bydlí, a proto pro případný prodej je opravdu nutno zajistit také písemný souhlas manželky s prodejem bytu. Jedná-li manžel bez souhlasu manželky,může se manželka dovolávat neplatnosti takového právního jednání. Dovolání se neplatnosti je vhodné učinit vůči manželovi, kupujícímu a především u soudu příslušnou žalobou na určení neplatnosti právního jednání (kupní smlouvy).

Pro platnost kupní, darovací či jiné smlouvy k takové nemovitosti se tedy vyžaduje písemný souhlas druhého manžela, anebo zajištění manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobného bydlení s bydlením dosavadním. V takovém případě se však zřejmě nebude jednat o situaci „na truc“, ale spíše o situaci, kdy je nutno byt rekonstruovat nebo je zde příležitost výhodného prodeje a rodina nebo alespoň manželka se tak přestěhuje do nemovitosti shodných parametrů například s menšími výdaji a rodina profituje z prodeje.

Mimo otázku prodeje a darování bytu nesmí v našem příkladu muž také byt pronajmout tak, že by se pronájem neslučoval s bydlením ženy a původní domácností rodiny. Nelze tedy zákaz prodeje bez souhlasu obcházet pronajmutím bytu a „vypuzením“ rodiny.

Obecně se však jedná o dvojsečnou záležitost, která s sebou nese také povinnosti. Ze strany prodávajícího je vhodné vždy zajistit souhlas manželky či manžela s konkrétním prodejemnemovitostí, aby se následně při vzniku jakýchkoliv pozdějších možných sporů mezi manžely nedala z tohoto důvodu namítat neplatnost smlouvy. Souhlas je třeba mít písemný a především zcela konkretizovaný k nemovitosti i způsobu zcizení, tedy k prodeji nebo k darování.

Naopak každý jednotlivý kupující by v daném případě měl dostát svého závazku být bdělý svých práv a prověřovat, zda je onen prodávající ženatý či vdaná. V takovém případě doporučuji jako přílohu ke kupní smlouvě přiložit písemný souhlas daného manžela prodávající osoby a na doložení trvat. V případě tvrzení, že prodávající manžela nemá, pak doporučuji do kupní smlouvy takové prohlášení zanést.

Zákon v této situaci myslí také na nájemní vztahy, kde při společném nájemním právu k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost, nelze bez písemného souhlasu druhého manžela nájem ukončit. Pokud by tedy muž vypověděl nájemní smlouvu nebo se dohodl na ukončení nájmu s pronajímatelem, avšak bez souhlasu ženy, pak i zde je možné a nutné se dovolat neplatnosti takového jednání.

Dle mého názoru je pozitivní, že zákon rodinu chrání. Je však nutno být adekvátně obezřetný, aktivní a lze jen doporučit vždy při takovém jednání zajistit odbornou právní konzultaci a přípravu smlouvy.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Když manžel prodá byt tzv. „na truc“

Škoda způsobená psem, krávou či pštrosem – existuje rozdíl?

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním příspěvku se podíváme na vliv nového občanského zákoníkuna život se zvířaty, a to především s těmidomácím. Problematika zvířat je velmi široká, my se zde zaměříme na odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty, odpovědnost za jejich chování a následky jimi způsobené.

Nový občanský zákoník přináší jednu ve společnosti již opakovaně diskutovanou novinku. Zvíře již nebude věc, ale i sám zákon nově chápe zvíře jako zvíře. Co taková změna přináší ve vztahu k nám, vlastníkům zvířat?

Praktické důsledky nového zákona si ukážeme na reálném příkladu. Uteče-li pes či kráva svému majiteli a způsobí škodu na zdraví člověka, na automobilu souseda, zahrádce či na autobusové zastávce, pak se podle dosavadního občanského zákoníku bude zkoumat a prokazovat, kdo za takovou škodu může, kdo způsobil útěk psa ze zahrady či krávy z ohrady.Vlastník zvířete se bude moci zcela či alespoň částečně „vyvinit“, tedy prokázat, že učinil veškerá rozumně požadovatelná opatření, aby se škoda nenastala, tedy „že za to nemůže.“

Naproti tomu za účinnosti nového občanského zákoníku taková možnost vyvinění nebude. Vlastník psa bude za škodu jím způsobenou odpovídat vždy, a to bez ohledu na učiněná opatření nebo námitku, že „za to nemůže.“ V případě psa se jedná o absolutní odpovědnost, které se vlastník nijak nezprostí, a to skutečně ani poukazem na to, že díru do plotu udělal blesk či povodeň, s čímž vlastník nemohl počítat. Každý majitel psa či jiného domácího zvířete by měl být za účinnosti nového občanského zákoníku o to více ve střehu a lze jen doporučit, aby se zvíře v žádném okamžiku neztratilo majiteli z dohledu.

Rozdíl však nastane, způsobí-li takovou škodu kráva či slepecký pes. Nový občanský zákoník krávu posuzuje jako domácí zvíře, které slouží vlastníku k výkonu povolání, výdělečné činnosti či obživě, a slepeckého psa jako pomocníka pro osoby se zdravotním postižením.

V takovém případě, když škodu na sousední zahrádce způsobí kráva, která utekla z ohrady, se majitel krávy zprostí povinnosti k náhradě škody vzniklé na zahrádce, pokud prokáže, že nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.

Jak si takovou „potřebnou pečlivost“ představit? Například tak, že krávy budou v oplocené ohradě bez mezer v plotě, plot bude dostatečně pevný, statný a vysoký, součástí plotu bude elektrické vedení, brána bude zavřená, uzamčená a dostatečně bytelná. Pokud i přesto, že majitel zabezpečil všechna tato a další pečlivá opatření proti úniku krávy mimo ohradu, kráva unikne, zbourá sousední plot a podupe zahrádku, bude mít majitel možnost zprostit se odpovědnosti za škodu na sousedním plotě a zahrádce.

Jako příčinu takového útěku krávy si lze představit dříve zmiňovaný úder blesku do ohrady či povodeň, která by pečlivé zabezpečení ohrady poškodila bez ohledu na snahu majitele.

Nový občanský zákoník však takovou možnost zbavení se odpovědnosti za škodu umožňuje pouze ve vztahu k domácím zvířatům sloužícím k obživě či jiným činnostem dle ust. § 2934 nového občanského zákoníku.Autoři zákona tímto poukazují na větší společenský zájem na hospodářských domácích zvířatech oproti psovi, kočce a jiným domácím zvířatům, která slouží vlastníkovi pouze k jeho potěšení a jako společníci.

Zde je pak otázkou, zda budeme s takovým tvrzením souhlasit či nikoliv, avšak litera zákona je striktní a určitá.

Zda se jedná o domácí zvíře, napoví důvodová zpráva knovému občanskému zákoníku: „Domácí jsou podlesoukromoprávního pojímání ta zvířata, jejichž druh žije s člověkem buď bezvýjimečně, anebo z převážné části. Existence pštrosích nebo krokodýlích farem tedy nemění nic na tom, že pštros i krokodýl je z hlediska občanského zákoníku divoké zvíře.“

Zde tedy vidíme, že chovatel pštrosa na pštrosí farmě, chovatel krav v kravíně, chovatel psa na zahradě i majitel slepeckého psa mají jiné postavení. Pštros je sice zvíře chované hospodářským způsobem, ale podle zákona bude majitel odpovídat vždy a za vše. Za psa či kočku bude majitel rovněž odpovídat jako za nehospodářská zvířata vždy a za vše. Pouze majitelé krávy či slepeckého psa mají možnost se za určitých podmínek zbavit odpovědnosti, když prokáží, že „udělali vše, co mohli“, aby škoda nevznikla.

Lze tedy shrnout, že nově bude odpovídat každý majitel zvířete za veškeré následky zvířaty způsobené, pouze u domácích hospodářsky využívaných zvířat či zvířat pomocníků postižených je možnost zbavit se odpovědnosti.

Mimo uvedenou obecnou úpravu v novém občanském zákoníku je třeba dále mít na paměti, že určité zvláštní případy náhrady škody způsobené například zvlášť chráněnými živočichy upravují speciální zákony. O vlivu náhody na vznik škody a dalších zajímavostech nového občanského zákoníku si povíme v příštích dílech tohoto právního seriálu.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Škoda způsobená psem, krávou či pštrosem – existuje rozdíl?

V kupní smlouvě jen pozemek?! Nemusí se jednat o podvod

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnes se společně zaměříme na jednu z výrazných změn v občanském zákoníku, která se prakticky projevuje v oblasti bydlení, koupě, dědění a jiných životních událostech.

České právo se oproti zahraničním státům historicky již od roku 1950 přiklánělo k zásadě, že stavba a pozemek jsou dvě samostatné věci. Prakticky se tedy stávalo, že pozemek pod domem měl jiného vlastníka než dům samotný. Z takového rozdílu ve vlastnictví mnohdy plynuly těžkosti a naschvály, které omezovaly klidné užívání domu a bydlení. Někteří prodávající se rovněž snažili obelstít kupující tím, že prodali pouze dům, avšak nikoliv pozemek pod ním.

Nový zákon přináší poměrně revoluční změnu, kdy stavba se stává součástí pozemku. Součástí pozemku je také prostor nad povrchem i pod povrchem a jiná zařízení, včetně všeho, co je zapuštěno v pozemku a upevněno ve zdech. Zákonodárce tak spojil veškeré logicky související části do jednoho celku, který dále označuje jako „pozemek“.

Praktické dopady takové změny jsou nejen v Katastru nemovitostí, kde na listech vlastnictví jsou předně uvedeny pozemky s dodatkem, že „na pozemku stojí stavba“, a v internetovém nahlížení do evidence katastru nemovitostí, kde nalezneme při hledání stavby nejprve pozemek a k tomu je opět uvedeno, že „součástí je stavba“. Změny se také projevují v samotných kupních a jiných smlouvách, kterými se nemovitosti mezi osobami převádí.

Nově tedy při koupi rodinného domu může nastat situace, kdy ve smlouvě bude uvedeno, že předmětem koupě je „pozemek parc. č. 1 se všemi součástmi.“ Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná právě o zmiňovaného podvodníka, který se snaží obelstít kupujícího a prodat pouze pozemek bez stavby. Ve světle nového zákona se však může jednat o zcela správnou formulaci, neboť pozemek a stavba zde nejsou samostatnými věcmi v právním smyslu.

Představit si věc v právním smyslu můžeme tak, že ač je v reálném životě jednoduše seznatelné, že pozemek je půda a dům je stavba a že každá z těchto věcí vznikla samostatně, tak z pohledu práva se nejedná o věci dvě, ale věc jednu ve formě pozemku. Pod pojem pozemek se tedy schová dům, rostlinstvo na něm vzešlé, sklep či jiná podzemní stavba, a to i když zasahuje pod jiný pozemek.

Jelikož má většina z nás pozemky nebo stavby, které vznikly a byly postaveny před začátkem roku 2014, tak zákonodárce připravil také pravidla o tom, jak se budou chovat tyto nemovitosti.

Při řešení, zda se Vaše stavba stala součástí pozemku nebo zda zůstala oddělená, jak tomu bylo dříve, vycházíme z tzv. přechodných ustanovení.

Pokud byla ke dni přelomu roku 2013 a 2014 jedna osoba vlastníkem pozemku i na něm stojící stavby, pak se stavba stala automaticky součástí pozemku. Ze dvou vlastněných věcí se tak od 1. 1. 2014 stala právně pouze jedna věc, jejíž součástí je stavba. Pokud se vlastník v letošním roce rozhodne prodávat, pak již prodává pouze pozemek a stavba bude neoddělitelně součástí prodeje.

Naopak v případě, že jste vlastníkem domu, který stál na pozemku jiné osoby, pak se k 1. 1. 2014 Váš dům nestal automaticky součástí pozemku a je i dále samostatnou nemovitou věcí. Jelikož je však zájem na tom, aby se do budoucna všechny stavby staly součástí pozemku a sjednotil se tak jejich režim, pak mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby nově existuje vzájemné předkupní právo.

Prakticky se předkupní právo projeví při zájmu prodat dům či pozemek, kdy prodávající bude mít povinnost nabídnout věc nejprve vlastníkovi druhému. Bude-li tedy chtít vlastník pozemku tento pozemek prodat, musí nejprve přijít za vlastníkem stavby a nabídnout pozemek ke koupi. Až v případě, že tohoto nebude využito, pak lze pozemek dále prodat jiné osobě.

Tímto způsobem budou tedy i nadále v některých případech pozemek a stavba samostatnou věcí, avšak s předkupními právy jich bude ubývat. A to zejména z toho důvodu, že využitím předkupního práva se konečně sjednotí pozemek se stavbou a věcí bude dále jen pozemek.

V této souvislosti je vhodné upozornit na otázku souladu údajů v Katastru nemovitostí a skutečného stavu. Již jsme si uvedli, že zákon směřuje ke sjednocení pozemků a staveb do jedné právní věci. Představme si případ, kdy v katastru nemovitostí nebude zapsáno, že vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby je jiná osoba, i když ve skutečnosti tomu tak bude. Prodá-li vlastník pozemku tento pozemek třetí osobě a bude-li kupující v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, pak se i přes původní odlišnou realitu stane stavba u nového vlastníka součástí pozemku. V dobré víře bude kupující právě tehdy, pokud z údajů z Katastru nemovitostí nelze poznat, že jsou vlastníci rozdílní. Původní vlastník stavby přijde o stavbu a bude mít pouze právo na finanční náhradu, avšak samotné stavby se již nedomůže.

Z tohoto důvodu lze jen doporučit, aby každý z vlastníků staveb rychlým a bezplatným náhledem do Katastru nemovitostí prověřil, zda je zapsán jako vlastník a není v údajích chyba. Těchto pár minut strávených kontrolou na www.cuzk.czpak může zabránit velkým škodám a zbytečným problémům.

Závěrem lze jen připomenout zásadu, že „bdělým práva náležejí.“ Buďme tedy bdělí a chraňme svá práva případným uvedením údajů ve správný stav.

Posted in Publikujeme, Sopuch | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V kupní smlouvě jen pozemek?! Nemusí se jednat o podvod

Sousede, nerušte, nebo Váš byt prodám!

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek směřuje především k těm, kteří bydlí ve svých bytech v bytových domech. Dovolím si tvrdit, že skoro každý bytový dům má svého problémového obyvatele. Některým stačí domluvit, vysvětlit jim, že jejich chování ruší ostatní vlastníky bytů a je klid. Ale co když to stačit nebude?

Je-li některý z vlastníků bytu ve Vašem domě původcem odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, hluku, otřesů, nebo jiných podobných imisí, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, pak můžete při troše trpělivosti dosáhnout toho, že byt tohoto „rušitele“ bude i proti jeho vůli prodán na základě rozhodnutí soudu.

Výše popsané řešení má oporu v § 1184 zák. č. 89/2012 Sb. Zákon zde stanoví, že na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

Postup je tedy takový, že nejprve na rušitele podáme žalobu, kterou se budeme domáhat, aby soud svým výrokemzakázal rušiteli závadné chování a pokud i poté bude ve svém obtěžování v rozporu s výrokem soudu pokračovat, pak můžeme soudu navrhnout, aby byl jeho byt prodán.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sousede, nerušte, nebo Váš byt prodám!

Některá úskalí nového občanského zákoníku – část I.

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jistě mi dáte zapravdu, že není v lidských silách informovat Vás o všech úskalích a nástrahách nového občanského zákoníku, a to nejen z důvodu rozsáhlosti a komplexnosti této nové právní úpravy, ale zejména proto, že lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá. I přes posledně vyslovenou myšlenku však mám za to, že je na místě zde nadnést alespoň některé úvahy týkající možných praktických dopadů.

Nový občanský zákoník vychází z principu neformálnosti právního jednání – smlouvy. Tento přístup vychází z myšlenky svobody člověka. Zde je kladen důraz na to, aby jedinec byl ve svém rozhodování a jednání co nejméně svazován právní normou. Připravme se tedy na skutečnost, že nově je možné uzavřít celou škálu smluv jednoduše po telefonu. Odhaduji, že řada prodejců čehokoliv, např. domácích potřeb, zájezdů, pojištění, bude této možnosti hojně využívat. Lze si představit dokonale proškolené telefonisty či telefonistky, kteří Vám budou milým hlasem nabízet své výrobky a služby. Jakýkoliv Váš projev souhlasu či zájmu pak může být posuzován jako Váš svobodný projev akceptace nabídky, a tedy platné uzavření smlouvy. Nahrávka toho telefonátu poslouží jako důkaz. Nechci zde vyzývat k tomu, abyste nepřijímali telefonní hovory z neznámých čísel, a pokud ano, abyste se omezili na strohé konstatování „nic nechci“. Situace má mnohem elegantnější a takříkajíc právní řešení. Ustanovení § 1758 nového občanského zákoníku (NOZ) stanoví, že dohodnou-li se strany na použití určité formy k uzavření smlouvy, pak se má za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě. Osobně bych tedy komukoliv, kdo mi bude něco nabízet po telefonu, sdělil, že chci zaslat nabídku písemně a pokud ji budu chtít přijmout, učiním tak rovněž písemně.

Nový občanský zákoník zavádí dále tzv. postoupení smlouvy, které je jako institut upraveno v § 1895 a násl. NOZ. Tento institut umožnuje jedné ze smluvních stran vyvázat se, či jinak řečeno osvobodit, z uzavřené smlouvy a postoupit svá práva a povinnosti na třetí osobu. Prakticky se s tímto můžete setkat například tehdy, jestliže autosalonu zaplatíte zálohu na nové vozidlo a autosalon tuto smlouvu postoupí na další osobu. V tento moment povinnost dodat Vám auto či vrátit zálohu již nemá autosalon, ale například nějaká bahamská společnost, na kterou byla smlouva postoupena. Samozřejmě, že v této situaci zákon pamatuje i na nás občany, a to tak, že můžeme osvobození autosalonu z uzavřené smlouvy odmítnout. Pro tuto obranu odmítnutím je však velmi krátká lhůta 15 dnů. Bude tedy vhodné u každé uzavírané smlouvy sledovat, zda umožňuje citované postoupení smlouvy, a pokud ano, pak se takovému smluvnímu ujednání vyhnout.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Některá úskalí nového občanského zákoníku – část I.

Zásady nového občanského zákoníku

Posted by

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v následujícím článku bych Vás chtěl blíže seznámit s několika novinkami, které přinese nový občanský zákoník. Pro formální úplnost je vhodné uvést, že se jedná o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost s největší pravděpodobností nastane 1. 1. 2014. V legislativním procesu bylo tomuto zákonu záměrně uděleno číslo 89, neboť má vyjadřovat diskontinuitu současné právní úpravy, která má svůj původ před revolučním rokem 1989.

Zaměřím pozornost hned na úvodní ustanovení této nové, a do značné míry revoluční, právní úpravy, tedy na její zásady. A proč právě zásady? Odpověď je jednoduchá. Jednání, které není v souladu se zásadami soukromého práva, nepožívá právní ochrany.V praktické rovině to znamená, že pokud například uzavřete smlouvu, která se bude příčit zásadám soukromého práva, pak z takové smlouvy nebudete zavázáni. Zásady se však projevují i jiným způsobem, jak si řekneme níže.

Jako praktikujícího advokáta mne osobně nejvíce zaujalo ustanovení, které stanoví, že nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.Jsem přesvědčený, že takovéto ustanovení nového občanského zákoníku nalezne hojné uplatnění v každodenních situacích. Setkal jsem se se situací, kdy jeden z klientů byl v tíživé finanční situaci, vyhledal si inzerát, který nabízel půjčku, dostavil se do kanceláře společnosti, podepsal smlouvu o zprostředkování úvěru, zaplatil poplatek, ale půjčky se nedočkal. Následně chtěl vrátit alespoň nemalý poplatek, ale bylo mu sděleno, nechť si přečte smlouvu, kterou podepsal. Tato smlouva stanoví, že zaplacený poplatek se nevrací ani v případě, že půjčka nebude poskytnuta. A přesně pro tento případ by výše uvedená zásada dle mého názoru byla aplikovatelná. Nebyl – li zprostředkovatel schopen půjčku klientovi zprostředkovat, nemůže z toho těžit tak, že si ponechá poplatek za zprostředkování.

Nový občanský zákoník jde však ještě dál, kdy nás všechny zavazuje jednat výhradně poctivě a stanoví také důsledek nepoctivého jednání. Konkrétně § 6 odst.1,2 ukládá, že každý má povinnost jednat v právním styku poctivě a že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.

Další zajímavá zásada, která je vyjádřena v novém občanském zákoníku, se dotkne všech, kteří vystupují jako odborníci na určitý obor lidské činnosti, a to v té nejširší možné míře od lékařů přes kominíky, instalatéry, advokáty nevyjímaje. Nový občanský zákoník doslovně stanoví, že kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Tímto ustanovením je chráněn každý příjemce služeb, kdy ten, kdo službu vykonal, nese za svůj výkon odpovědnost v nejširší možné míře a nebude se nadále moci vymlouvat, že něco nevěděl, nebo si něčeho nevšiml.

Věřím, že nový občanský zákoník povede k lepšímu a více spravedlivému uspořádání právních vztahů o čemž svědčí i výše uvedené zásady. V příštích článcích se již podíváme na konkrétní změny, které na nás čekají.

Posted in Hubený, Publikujeme | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zásady nového občanského zákoníku