Manželství a dluhy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v nedávné době média informovala o změnách v právní úpravě společného jmění manželů ve vztahu k dluhům a exekucím. Pojďme se tedy společně podívat na to, jaká změna se ve skutečnosti udála.

Podle dříve platné právní úpravy se věřitel prostřednictvím exekutora nemohl uspokojit na majetku, který patřil do společného jmění manželů v případě, že se jednalo o dluh, který vznikl jednomu z manželů před uzavřením manželství. Nová právní úprava toto pravidlo prolamuje a stanoví, že exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Může se to zdát jako nespravedlivé, ale vězte, že i toto nové oprávnění exekutora má svá pravidla. Zkusme si je demonstrovat na příkladu.

Pan Hýřivý si vzal úvěr ve výši 200.000,- Kč, a to ještě před uzavřením manželství s paní Spořivou. Po svatbě novomanželé společně uspořili 100.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že pan Hýřivý úvěr nesplácel, došlo až na exekuci. Exekutor je však oprávněn uspokojit se na společných úsporách pouze do výše 50.000,-Kč, to plyne z ustanovení § 732 OZ, které stanoví, že v takovém případě může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. A není ani úplně jisté, že si exekutor přijde na oněch 50.000,- Kč.

Paní Spořivá může namítat, že například ony úspory jsou pořízeny pouze z výlučných peněz paní Spořivé, které nenáleží do společného jmění manželů, nebo že by postih jejich majetku byl v rozporu s potřebami nezaopatřených dětí. Na každý pád, pokud by se chtěla paní Spořivá bránit, musí podat příslušný návrh, a to excindační žalobu, resp. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 14. 07. 2014 Zpět na výpis článků