Některá úskalí nového občanského zákoníku – část I.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jistě mi dáte zapravdu, že není v lidských silách informovat Vás o všech úskalích a nástrahách nového občanského zákoníku, a to nejen z důvodu rozsáhlosti a komplexnosti této nové právní úpravy, ale zejména proto, že lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá. I přes posledně vyslovenou myšlenku však mám za to, že je na místě zde nadnést alespoň některé úvahy týkající možných praktických dopadů.

Nový občanský zákoník vychází z principu neformálnosti právního jednání – smlouvy. Tento přístup vychází z myšlenky svobody člověka. Zde je kladen důraz na to, aby jedinec byl ve svém rozhodování a jednání co nejméně svazován právní normou. Připravme se tedy na skutečnost, že nově je možné uzavřít celou škálu smluv jednoduše po telefonu. Odhaduji, že řada prodejců čehokoliv, např. domácích potřeb, zájezdů, pojištění, bude této možnosti hojně využívat. Lze si představit dokonale proškolené telefonisty či telefonistky, kteří Vám budou milým hlasem nabízet své výrobky a služby. Jakýkoliv Váš projev souhlasu či zájmu pak může být posuzován jako Váš svobodný projev akceptace nabídky, a tedy platné uzavření smlouvy. Nahrávka toho telefonátu poslouží jako důkaz. Nechci zde vyzývat k tomu, abyste nepřijímali telefonní hovory z neznámých čísel, a pokud ano, abyste se omezili na strohé konstatování „nic nechci“. Situace má mnohem elegantnější a takříkajíc právní řešení. Ustanovení § 1758 nového občanského zákoníku (NOZ) stanoví, že dohodnou-li se strany na použití určité formy k uzavření smlouvy, pak se má za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě. Osobně bych tedy komukoliv, kdo mi bude něco nabízet po telefonu, sdělil, že chci zaslat nabídku písemně a pokud ji budu chtít přijmout, učiním tak rovněž písemně.

Nový občanský zákoník zavádí dále tzv. postoupení smlouvy, které je jako institut upraveno v § 1895 a násl. NOZ. Tento institut umožnuje jedné ze smluvních stran vyvázat se, či jinak řečeno osvobodit, z uzavřené smlouvy a postoupit svá práva a povinnosti na třetí osobu. Prakticky se s tímto můžete setkat například tehdy, jestliže autosalonu zaplatíte zálohu na nové vozidlo a autosalon tuto smlouvu postoupí na další osobu. V tento moment povinnost dodat Vám auto či vrátit zálohu již nemá autosalon, ale například nějaká bahamská společnost, na kterou byla smlouva postoupena. Samozřejmě, že v této situaci zákon pamatuje i na nás občany, a to tak, že můžeme osvobození autosalonu z uzavřené smlouvy odmítnout. Pro tuto obranu odmítnutím je však velmi krátká lhůta 15 dnů. Bude tedy vhodné u každé uzavírané smlouvy sledovat, zda umožňuje citované postoupení smlouvy, a pokud ano, pak se takovému smluvnímu ujednání vyhnout.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 16. 01. 2014 Zpět na výpis článků