Sousede, nerušte, nebo Váš byt prodám!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek směřuje především k těm, kteří bydlí ve svých bytech v bytových domech. Dovolím si tvrdit, že skoro každý bytový dům má svého problémového obyvatele. Některým stačí domluvit, vysvětlit jim, že jejich chování ruší ostatní vlastníky bytů a je klid. Ale co když to stačit nebude?

Je-li některý z vlastníků bytu ve Vašem domě původcem odpadu, vody, kouře, prachu, plynu, pachu, hluku, otřesů, nebo jiných podobných imisí, a to v míře nepřiměřené místním poměrům, pak můžete při troše trpělivosti dosáhnout toho, že byt tohoto „rušitele“ bude i proti jeho vůli prodán na základě rozhodnutí soudu.

Výše popsané řešení má oporu v § 1184 zák. č. 89/2012 Sb. Zákon zde stanoví, že na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

Postup je tedy takový, že nejprve na rušitele podáme žalobu, kterou se budeme domáhat, aby soud svým výrokemzakázal rušiteli závadné chování a pokud i poté bude ve svém obtěžování v rozporu s výrokem soudu pokračovat, pak můžeme soudu navrhnout, aby byl jeho byt prodán.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 15. 02. 2014 Zpět na výpis článků